- Kontaktkonferansen er en viktig møteplass for å utvikle samarbeidet mellom staten og fylkeskommunene. Jeg opplever at regjeringen lytter til innspill fra både fylkesordførere og KS, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kompetanse

Fylkeskommunene skal fremover ta et stadig større strategisk ansvar for regional kompetansepolitikk. Det skal bidra til økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Fylkeskommunene skal tilrettelegge for etterspurte opplærings- og utviklingstiltak.  

- En lokal forankring og utvikling av tilbud gjør at fylkeskommunenes rolle i langt større grad vil preges av å påvirke, initiere og korrigere nasjonal politikk. Oppgaveoverføring er nødvendig for å utvikle sterke regioner. Organisasjonsutvikling er nødvendig og både kostnads- og tidkrevende. Her må staten bidra både med fullfinansiering og med rom for utvikling, sier Helgesen. 

Næringsutvikling og innovasjon

Regjeringen og KS er enige om at samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og andre regionale aktører vil være avgjørende for omstilling av norsk økonomi og gjennomføring av det grønne skiftet. Et godt eksempel er innfasingen av el-fergene. Over en tredel av fergeflåten vil være utslippsfri i 2021.

- Det hadde ikke vært mulig uten et slikt mangesidig samarbeid, hvor staten tok den første utviklingsrisikoen, industrien overoppfylte anbudskravene som ble stilt, og fylkeskommune fulgte opp med bestillinger. Dermed har verft med tomme ordrebøker fått nye bestillinger, vi har fått utviklet nye teknologiske løsninger og nye, viktige bedriftsetableringer, understreker styrelederen.

Samtidig viser en fersk utredning for KS at denne satsingen nå sliter på fylkeskommunale budsjetter. Det gjør at videre omstilling av den fylkeskommunale kollektivtrafikken står i fare for å måtte utsettes.

- Omlegging av kollektivtrafikken er en viktig del av det grønne skiftet. Fergene er en viktig del av kollektivtrafikken langs hele kysten. Derfor håper vi at regjeringen tar signalet om økte driftsmidler til fylkene som leder an i omstillingen på alvor, sier Helgesen.

Leverandørutviklingsprogrammet

KS har lenge vært opptatt av potensialet som ligger i innovative offentlige anskaffelser for å få til næringsutvikling, omstilling, digitalisering, grønt skifte og styrking av den regionale samfunnsutviklerrollen. KS og NHO etablerte i 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Dette samarbeidet har nå vokst seg stort med over 35 partnere og med Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som deltakere i styringsgruppen. Regjeringen har varslet støtte til en ny periode for LUP.

- LUP har gode resultater i de regionene hvor de jobber aktiv sammen med fylkeskommunene og andre regionale aktører. Vi mener det ligger et stort potensiale i å gjøre LUP nasjonalt. Fylkeskommunene bidrar allerede inn i LUP økonomisk og med innsats. Vi forventer at statens økte bidrag i LUPs neste fase fra 2020 blir tydeliggjort i statsbudsjettet til høsten, sier Helgenen.

KS er opptatt av at innovative anskaffelser kan bli et sterkere virkemiddel for næringsutvikling ved å koble brede fellesanskaffelser sammen med regionale næringsstrategier. Innretningen på anskaffelsene kan med fordel kobles til kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klima og miljø, og implementering av FNs bærekraftsmål generelt. Kommunal sektor er allerede svært aktive på dette området.