- KS mener at de foreslåtte overføringer av oppgaver vil styrke fylkeskommunens mulighet til å bidra til positiv, regional samfunnsutvikling. For å få en best mulig behandling av disse forslagene, forutsetter KS at Stortinget får en samlet vurdering og behandling av Ekspertutvalgets forslag, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS er enig i de prinsipper som Ekspertutvalget har lagt til grunn for sine vurderinger i rapport om overføring av oppgaver, og mener at Ekspertutvalgets forslag vil styrke demokratiet, desentralisere makt til det beste for innbyggerne, og føre til bedre og mer effektiv bruk av virkemidler.

- Overføring av oppgaver til fylkeskommunene er del av en demokratireform. Staten kan med dette vise fylkeskommunene økt tillit. Ved å følge opp rapporten i en samlet behandling, vil Stortinget oppfylle sitt mål om å gjennomføre en demokratireform, sier Helgesen.

I tillegg har KS gjort følgende vedtak:

  • Det forutsettes fullfinansiering av oppgavene som overføres til fylkeskommunene gjennom regionreformen.
  • Dersom man skal operere med nasjonale institusjoner på kulturfeltet, er det av avgjørende betydning at ikke samtlige av de omfattede institusjonene ligger i Oslo.
  • En overføring av kommunens ansvar for barnevern til fylkeskommunene bør ikke utredes.
  • KS ber om at det blir utredet en overføring av regionalt koordineringsansvar for brann- og ulykkesberedskap.
  • KS vil også understreke fylkeskommunenes viktige ansvar for internasjonalisering, og ønsker en videre utredning av ytterligere oppgaver og ansvar til fylkeskommunene på dette feltet.
  • KS ønsker å understreke at det er oppgaver egnet for overføring som ikke er omtalt av ekspertutvalget. Dette gjelder oppgaver som a) er tett knyttet til oppgaver som allerede er foreslått overført, b) er tett knyttet til oppgaver fylkeskommunene allerede har, c) oppgaver som krever samordning, og d) ellers er i henhold til de prinsipper som ekspertutvalget har lagt til grunn.

Helgesen understreker at det er en betydelig oppgave å bygge opp de nye fylkeskommunene, og at en helhetlig avklaring av deres myndighet, ansvarsområder og virkemidler vil sikre at fylkeskommunene blir handlekraftige som regionale samfunnsutviklere.

- Da kan vi få en samfunnsutvikling som i økt grad er demokratisk forankret, gjennom beslutning i folkevalgte organer.  Vi ser at med en betydelig, og sammenhengende oppgaveportefølje, kan fylkeskommunene koordinere bruk av virkemidler bedre, og også bedre enn en sektorisert stat, sier Helgesen.  

Ekspertutvalget ble ledet av Terje P. Hagen og la fram sin rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene 1. februar. Saken er nå på høring med høringsfrist 9. mai.