- Denne rapporten er viktig, og kommer på et riktig tidspunkt. Trøndelag var først ut og har svært nyttige erfaringer som andre fylkeskommuner som skal slå seg sammen kan få nytte av. Jeg er veldig glad for at KS, med støtte fra oss, har laget denne rapporten for å sikre kunnskap som kommer til nytte i andre fylkeskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Les hele rapporten

Verdifulle erfaringer
På oppdrag fra KS har Telemarksforsking og Deloitte kartlagt og sammenstilt erfaringer fra sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Flere fylkeskommuner skal gjøre som Trøndelag etter hvert. Siden Trøndelag er først ute i regionreformen er det viktig å vurdere hva andre fylkeskommuner kan lære av denne sammenslåingsprosessen.

Et av målene med prosjektet har vært å se på hva som er med på å sikre suksess og hvilke fallgruver som bør unngås i en sammenslåingsprosess. Disse vil gjelde uavhengig om sammenslåingen er frivillig eller tvunget frem. Det dreier seg blant annet om organiseringen av sammenslåingen, viktige milepæler og veivalg, innbyggermedvirkning og prosessledelse.

Vellykket prosess
- Rapporten viser erfaringene og lærdommene fra sammenslåingsprosessen. Det kommer klart frem at god informasjon og bred medvirkning har vært avgjørende for å lykkes. Trøndelags åpenhet om prosessen og vilje til å dele vil nå komme flere fylkeskommuner til nytte, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

- Hovedinntrykket er at det har vært en vellykket sammenslåingsprosess. Men det er fortsatt oppgaver knyttet til sammenslåingen som det nye fylket må håndtere, og som det er viktig å ta høyde for, sier Ole Gunnar Kjøsnes, fagansvarlig for prosjektet i KS.

- Dette gjelder interne organisatoriske forhold som blant annet å videreutvikle IKT-løsninger, men også politikkområder som for eksempel samferdselsområdet, forklarer han.

Gode råd for sammenslåing
I prosjektet har forskerne kommet med råd om hva som kan være med på å sikre en god sammenslåingsprosess. De påpeker blant annet at det er viktig å være bevisst på at arbeidet med fylkessammenslåing ikke er over ved sammenslåingstidspunktet.

Ha en klar plan på hvilke sammenslåingsrelaterte oppgaver som må være på plass til sammenslåingstidspunktet og hvilke kan gjennomføres av det nye fylket, skriver forskerne i rapporten. Samtidig anbefaler de å definere hvilke IKT-løsninger som må være på plass i forbindelse med oppstart av nyttfylke og hvilke som kan vente.

- Ta høyde for at det i forbindelse med overgangen kan være visse tekniske utfordringer knyttet til overgangen til nye IKT-systemer. Ha en strategi for å informere hvordan disse endringene vil påvirke den enkelte ansatte, sier forskerne.

Øvrige anbefalinger

  • Planlegg overgangen til nye lønnssystemer nøye, og vær obs på hva som kreves av data med tanke på konvertering over i nye systemer.
  • Vær bevisst på at det kan ta tid å samkjøre politiske og administrative kulturer.
  • Vær oppmerksom på at utarbeidelse av ny ressursfordelingsmodell til videregående skoler kan være en krevende oppgave som kan ta lenger tid enn forventet.
  • Ta tidlig stilling til hvordan man ønsker å utøve den regionale samfunnsutviklerrollen, og hvordan ansvar for nye oppgaver kan bidra til å styrke denne.
  • Kom raskt i gang med arbeidet med sentrale regionale planer.
  • Vær oppmerksom på at det i overgangen vil være en pukkeleffekt av arbeidsoppgaver knyttet til avvikling av de tidligere fylkeskommunene og implementering av den nye.
  • Vurder behov for ryddig og forenkling i det regionale plansystemet med tanke å styrke koordinering og oppfølging av regionalpolitikken.
  • Ha tidlig fokus på eierskap, behov for justering av selskapsavtaler og utøvelse av eierskap i ny fylkeskommune.