Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.

Les hele rapporten "Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene". 

Hovedstyret i KS vedtok å støtte foreslåtte overføringer av oppgaver til fylkeskommunene 19. mars. 

- KS mener at de foreslåtte overføringer av oppgaver vil styrke fylkeskommunens mulighet til å bidra til positiv, regional samfunnsutvikling. For å få en best mulig behandling av disse forslagene, forutsetter KS at Stortinget får en samlet vurdering og behandling av Ekspertutvalgets forslag, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Alle høringssvar i saken ligger på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmesider. 

Her samler vi fylkeskommunenes svar: