Stortinget har vedtatt følgende struktur for nye fylker

Fra 2018 er Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag fylkeskommune.

Fra 2020 gjennomføres disse sammenslåingene

Troms og Finnmark fylkeskommuner blir Troms og Finnmark fylkeskommune.

Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner blir Vestland fylkeskommune.

Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner blir Agder fylkeskommune.

Vestfold og Telemark fylkeskommuner blir Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner blir Viken fylkeskommune.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune.

Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland fortsetter som egne fylkeskommuner.

Oslo vil fortsatt ha oppgavene både som kommune og fylkeskommune.

Strukturen ble vedtatt i juni 2017 under behandlingen av Prop. St. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Oppgaver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte i juni 2017 ned et ekspertutvalg som skulle foreslå nye oppgaver til fylkeskommunene. Utvalgets utredning «Regionreformen. Desentralisering av oppgaver til fylkeskommunene» forelå i februar 2018.

På bakgrunn av ekspertutvalgets utredning la regjeringen høsten 2018 frem Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner. Der beskrives oppgaver som skal overføres, men også en lang rekke oppgaver som skal utredes videre. Stortinget sluttet seg til meldingen i desember 2018.

Regjeringen la også frem Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida. I tilknytning til kulturmeldingen ble det også lagt frem en egen rapport «Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet». Også her beskrives oppgaver som skal vurderes overført til fylkeskommunene. Kulturmeldingen behandles i Stortinget i vårsesjonen 2019.