KS, Frivillighet Norge og Kristiansand kommune samarbeidet om å sette frivilligheten rolle i demokratiet på dagsorden under den europeiske demokratiuken i Kristiansand 2. til 6. mai 2023.

Onsdag 4. mai arrangerte KS og Frivillighet Norge et seminar om sivilsamfunnets betydning for demokratiet. Arrangementet var en del av hovedprogrammet under demokratiuken i Kristiansand.

Arrangementet løftet frem sivilsamfunnets betydning og rolle for å stryke demokratiet lokalt, regionalt og nasjonalt. Representanter fra Kulturdepartementet, Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet, fylkeskommuner og KS regionalt deltok. I tillegg til Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsforskning og et lokalt demokratiprosjekt for ungdom, var fire av Frivillighet Norges medlemmer invitert til å holde innlegg.

Frivilligheten - arena og kanal for politisk deltakelse

Håkon Solbu Trætteberg fra Institutt for samfunnsforskning, la blant annet vekt på at de frivillige organisasjonene er en arena og kanal for politisk deltakelse, noe som gjør at de har en viktig funksjon i det norske demokratiet. Det offentlige bør hegne om sivilsamfunnets rolle og funksjon og være seg bevisst sivilsamfunnets egenart.

I forkant av seminaret hadde Håkon Solbu Trætteberg, etter en bestilling fra KS, laget et notat om sivilsamfunnets posisjon i Norge (pdf).

Tore Rem fra Universitetet i Oslo, holdt et innlegg om universitetets satsning på demokrati, som han leder. Dette er et stort tverrfaglig forskningsprosjekt, som er helt i startgropen, og som også skal se på sivilsamfunnet og frivillig engasjement.

Den norske sivilsamfunnsmodellen, velforeninger og aksjonisme

Jean-Christophe Delmas i Den norske Helsingforskomité, redegjorde blant annet for den store betydningen sivilsamfunnet har hatt i mobiliseringene mot den antidemokratiske utviklingen i flere av landene Sentral-Europa. Den norske sivilsamfunnsmodellen er et forbilde i mange av landene i Europa. Cirka ti prosent av de norske EØS-midlene går til å støtte sivilsamfunnet i land i EU. Ved å forstå hvordan demokratiet fungerer i deler av Europa kan vi bedre forstå verdien og betydningen av demokratiet Norge.

Ole Johan Jensen i Vellenes fellesorganisasjon, fortalte at en høy andel av de som deltar i frivillig arbeid i Norge gjør det i velforeningene. Mange av velforeningene er aktive i kommunale planprosesser og det er viktig at kommunen legger til rette for reell medinnflytelse i slike prosesser. Vellene jobber aktivt med FN s bærekraftsmål, noe som også er viktig for å vekke interessen blant unge til å delta i organisasjonen lokalt.

Symre Johanne Aargaard i Kristiansand Natur og Ungdom, la vekt på hvorfor aksjonisme er en viktig del av demokratiet i Norge. Et eksempler er når politikerne vil gjennomføre tiltak som flertallet i befolkningen er i mot. Et annet eksempel er når en politisk sak vil føre til store negative fremtidige konsekvenser, dersom den blir vedtatt. I slike saker er sivil ulydighet med å løfte demokratiet.

Lene Mordal er prosjektleder for demokratiprosjektet på Samsen kulturhus i Kristiansand. Hun påpekte at ungdom som gruppe er den mest underrepresenterte stemmen i samfunnsdebatten. Demokratiprosjektet, som også kalles Ungdomsmakt, er et tilbud til unge som har meninger. Prosjektet skal være en sosial møteplass for unge som vil nå ut til flere med de tingene de synes er viktige og mener noe om.

Det skal lages et oppsummerende notat fra arrangementet.

Se også nettartikkel hos Frivillighet Norge.