Siste frist 30. november 2022

Undersøkelsen må gjennomføres i kommunestyret senest innen 30. november 2022.

Styrker lokaldemokratiet

Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for å styrke arbeidet med demokratiet i egen kommune. Den gir et godt bilde av tilstanden og eventuelle behov for endring og utvikling. Spørsmålene i undersøkelsen er basert på solid faglig kunnskap om hva som kjennetegner et godt lokaldemokrati.

Det har tidligere vært stor interesse for å delta i KS Lokaldemokratiundersøkelse, den har vært gjennomført tre ganger tidligere - i 2010, 2014 og 2017. I mange kommuner har resultatene skapt gode debatter og mye godt demokratiarbeid. Resultatene publiseres på en åpen webportal.  Her kan kommuner sammenligne seg med andre kommuner, og se utvikling over tid i egen kommune dersom de har gjennomført undersøkelsen tidligere.

For kommuner som har slått seg sammen er det mulig å gjennomføre en ekstra undersøkelse i opprinnelige kommuner, mot en ekstra kostnad.

Todelt undersøkelse

Undersøkelsen er todelt, med en del rettet mot innbyggere og en del rettet mot folkevalgte. Innbyggerdelen gjennomføres pr. telefon til et representativt utvalg av innbyggerne i kommunen. KS har avtale med et gallupbyrå og håndterer denne delen av undersøkelsen. Folkevalgtdelen av undersøkelsen gjennomføres elektronisk i kommunestyrets møte. Det er en forutsetning at kommunestyret møtes fysisk når undersøkelsen skal gjennomføres.

Det er knyttet en egenandel til gjennomføring av innbyggerdelen på mellom 10 000 og 15 000 kroner avhengig av kommunestørrelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet dekker resten av kostnaden.

Publiseres på bedrekommune.no

Resultater fra undersøkelsen publiseres og er tilgjengelig for alle på en åpen nettside bedrekommune.no.

Interessert? Kontakt Lise Spikkeland i KS - se kontaktinformasjon under artikkelen. 

Det er knyttet en viss kostnad til telefonintervju av innbyggere avhengig av kommunestørrelse.

Lenkeblokk Icon Invitasjonen til kommunene