- Vi forventer at rammestyringsprinsippet etterleves også i praksis
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

- Disse funnene bekrefter erfaringer i kommunene. Det er bred politisk enighet om rammestyring av kommunene. Vi må diskutere hvordan vi kan sikre kommunalt selvstyre også i praksis, slik at rammestyring ikke forblir festtaler i kommunekapittelet i partiprogrammet. Det må faktisk også få konsekvenser for sektorpolitikken, sier Helgesen.

NIBR har på oppdrag fra KS undersøkt hvordan prinsippet om rammestyring praktiseres på områdene helse- og omsorg og opplæring. De har sett på partiprogram, regjeringserklæringer, stortingsdebatter og representantforslag.

Ofte avvik fra rammestyring

Analysen viser at det jevnlig avvikes fra retningslinjene om rammestyring. Avvikene blir tydeligere jo nærmere vi beveger oss måten kommunene faktisk styres på gjennom lovkrav, og tilsyn med hvordan kommunene etterlever disse.

Kravene i loven er ifølge NIBRs analyse ofte formulert så generelt at det fører til veldig konkrete punkter i veiledere for tilsyn. Det kan også gjøre at de som tolker lovkravene går lenger enn hva lovgiver opprinnelig har tenkt. Samtidig påpeker NIBR at deres data ikke gir grunnlag for å konkludere på dette punktet.

- Nasjonale politikerne må være mer bevisste på sitt ansvar. Når Stortinget vedtar lovkrav, blir dette konkretisert av tilsyn når de skal undersøke om kommunene etterlever kravene i loven. Derfor bør nasjonale politikere være mer tilbakeholdne med å lovfeste plikter til kommunene. Og om de gjør det, bør de være mer tilbakeholdne med å gi hjemmel til å føre tilsyn, sier Helgesen.

Utfordringer i sektorpolitikken

Analysen viser at ulike partier og regjeringskonstellasjoner, på tvers av ideologiske skillelinjer, i stor grad fremmer standpunkt i programerklæringer som ivaretar lokale hensyn og handlingsrom. Men når planer skal omsettes til faktisk politikk gjennom særlovene, blir de mer sentralistisk orienterte. Lokale hensyn veier tyngre i «kommunekapitlene» enn i kapitlene om helse- og omsorg og opplæring, både i partiprogrammene og regjeringsprogrammene.

- Vi forventer at rammestyringsprinsippet etterleves også i praksis, sier Helgesen.

Styrking av lokal hensyn

NIBR har også sett på et utvalg av representantforslag på de to politikkområdene. Innholdet i disse forslagene viser en tydelig styrking av lokale hensyn over tid. NIBRs tolkning er at funnene viser reelle endringer i den politiske debatten rundt kommuneinstitusjonen særlig de siste årene. Et viktig uttrykk for dette, er grunnlovfestingen av lokalt selvstyre i 2016, og presiseringene av lokalt selvstyre i den nye kommuneloven i 2018.

Lenkeblokk Icon Last ned FoU-rapporten Lenkeblokk Icon Les også artikkelen "Det lokale selvstyret er styrket"