Einar Busterud ble valgt inn i kommunestyret i Hamar i 1991 for lokalpartiet By- og bygdelista, og ble noen år senere, høsten 1999, valgt til ordfører. I løpet av hans tid som ordfører har Hamar kommune satt i gang en rekke tiltak for å involvere innbyggerne, blant annet gjestebud.   
- Det er noen prinsipielle utfordringer i samfunnet i dag som vi ikke så tidligere. De politiske partiene har færre medlemmer, noe som igjen skaper utfordringer for representativiteten til partiene. Folk engasjerer seg på andre arenaer, og det er derfor viktig å møte de på disse arenaene, forteller Busterud.
 
Han understreker motsetningsforholdet mellom en stadig mer utdannet og opplyst befolkning, og at folk finner andre arenaer enn politikken å engasjere seg i, som i velforeninger og i idrettslag. Derfor er det viktig å treffe innbyggerne på den arenaen de engasjerer seg i, og å opprettholde «hverdagsdialogen» med innbyggerne du møter på butikken, i gågata, på kafeen, fotballkamp og så videre.

En systematisk tilnærming til innbyggermedvirkning
Busterud forteller videre at det ikke finnes én metode for innbyggermedvirkning som passer alle kommuner, men må tilpasses lokalt ettersom kommuner er forskjellige. Hamar har gjennom de siste år brukt flere metoder for innbyggermedvirkning: innbyggerundersøkelse, folkemøter, fremtidsverksted og gjestebud.

 

– Vi har et systematisk program for folkemøter her i Hamar, og de er veldig godt besøkt. Aldri under 200, og på det meste har vi hatt 700. Men folkemøtene er mest for å informere, som tilbakemeldingsarena er de litt uegnet. Terskelen for å ta ordet i en stor forsamling er høy. Her mener Busterud at sosiale medier kan være et godt verktøy for å komme i dialog med de som ikke tør å ta ordet.  
 
Gjestebud har blitt brukt flere ganger, og senest i forbindelse med arbeid med ny kommuneplan som skal gjelde frem til 2030. I løpet av vinteren 2017 ble det gjennomført 17 gjestebud som involverte ca. 90 personer i Hamar, fra unge, gamle, de med kort eller lang botid i kommunen osv. Av de som ikke sendte inn innspill, i tillegg tilbød kommunen et rapporteringsmøte for de vertene som ønsket å komme og fortelle litt mer enn det de hadde skrevet i sin «rapport». Busterud forteller at gjennomføringen gikk enkelt for seg.
 
 – Vertene stod for lokalene, mens kommunen stod for serveringa. De fikk utdelt et tema på forhånd, men de innspillene vi fikk var både innenfor og utenfor tema. Selv om ikke tiltaket var ressurskrevende i form av økonomiske midler forteller Busterud at det er tidkrevende. Gjestebudene må holdes, folk må få komme med innspill og disse innspillene må systematiseres. Samtidig understreker han at alle former for innbyggermedvirkning er tidkrevende, og at tilpasning av metode for innbyggermedvirkning er viktig. 

Omdømmebygging og langsiktige visjoner

Gjestebudmetoden er en del av et større omdømmeprosjekt i Hamar. Annet hvert år arrangerer kommunen en innbyggerundersøkelse om hvordan det er å bo og leve i Hamar kommune. Undersøkelsen har pågått siden 2008 og er et godt verktøy for politikere som ønsker å vite mer om folks opplevelse av kommunen, også over tid. Innbyggerundersøkelsen engasjerer også de som ikke deltar på folkemøter eller andre tradisjonelle arenaer.
 
– Skal du få til større samfunnsendringer så er det viktigste at du har med deg befolkningen. Det er viktig at folk har forståelse for politikken, aksept for de løsningene som presenteres, og at de kan være med å bidra selv, forteller Busterud.
 
At kommunen tar innbyggernes meninger på alvor er viktig for omdømmet, mener ordføreren. Hamar er en by i vekst og han ser store muligheter i forbindelse med utbygging av dobbeltspor, en sak som for øvrig har skapt mye engasjement. For ordfører Busterud er det derfor viktig å ha langsiktige visjoner for kommunen, og å legge til rette for utvikling og tilflytting.
 
– Og da må du ha innbyggerne med på laget.  

To gode råd for innbyggermedvirkning

På spørsmål om ordføreren har noen råd til andre ordførerkollegaer svarer han enkelt:
 
– Folk biter jo ikke. Det er veldig hyggelig og ikke minst nyttig å komme i kontakt med innbyggerne. I en ikke alt for stor kommune er det lett å komme i kontakt, og opprettholde den helt uformelle dialogen. Og det er viktig å spørre hva som er viktig for dem.
Til slutt oppfordrer Busterud til å tenke innbyggermedvirkning i hver enkelt sak, men med litt ulik innretning.
 
– Det er viktig at man har en felles virkelighetsforståelse i et lokalsamfunn. Ellers blir det vanskelig å få aksept for og gjennomføre vedtak.