- Det er en glede for meg å åpne dette læringsnettverket. Vi vet av erfaring at det er verdifullt å dele kunnskap, erfaringer og utfordringer på tvers av kommuner. Dette arbeidet håper vi kan bli et nyttig bidrag i kommunenes arbeid med å styrke de samiske språkene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS har ansvaret for nettverket, som er det første av sitt slag, der alle de kommunene som har status som samiske språkforvaltningsområder skal møtes og jobbe sammen for å finne løsninger på felles utfordringer. Nettverket er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KS og Sametinget, som ble signert i desember 2019.

Viktig for innbyggerne

Gram tror dette både er viktig for kommunene, men ikke minst for innbyggerne. De samiske språkene er utrydningstruede.

- I perioder er samene blitt undertrykt og blitt tvunget til å tilpasse seg det norske språket og samfunnet. Det har medført at det i dag er mange mennesker med samisk bakgrunn som ikke selv snakker språket, men som ønsker at deres barn skal få mulighet til å delta i en kultur og bruke et språk som de selv er blitt fratatt.

Gram sier disse kommunene har et krevende oppdrag. I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk, noe som blant annet betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

- Vi håper nå at dette nettverket vil gi kommunene en mulighet til å finne gode løsninger sammen, for å styrke samisk språk og kultur, sier Gram.

De tretten deltakerkommunene er Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby, Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hamarøy, Hattfjelldal, Snåsa, Røyrvik og Røros.

Ønsker samarbeid for å styrke språkarbeidet

Bakgrunnen for nettverket er at kommunene har et ønske og behov for samarbeid for å styrke språkarbeidet. Frem til nå har disse kommunene jobbet hver for seg, uten arenaer for erfaringsutveksling om felles utfordringer. De tolv kommunene har mye til felles, og vil kunne ha stort utbytte av et nettverk for utveksling av kunnskap.

Kommunene skal i første omgang jobbe med temaene utdanning, opplæring og rekruttering av fagpersonell med samisk språk- og kulturkompetanse. Andre aktuelle tema i året som kommer vil være innen områdene helse, god forvaltningspraksis, og holdningsskapende tiltak for språkstimulering i kommunene. I nettverket vil kommunene og KS samarbeide tett med Sametinget, fylkesmennene, fylkeskommunene og utdanningsinstitusjonene som har ansvar for opplæring i samisk språk.

Programmet for åpningen av nettverket

Tid: 12.november kl 13.00

 • Velkommen v/ Risten Lango og Hege Tangen Christensen – Nettverksledere KS
 • Åpning av nettverket v/ Bjørn Arild Gram - Styreleder KS
 • Silje Karine Muotka - Sametingsråd
 • Inger Marit Eira Åhren - Sametingets Direktør
 • Plan for nettverket i 2021 v/ nettverkslederne
 • Nord Universitet sitt ansvar for sør-og lulesamiske lærerutdanninger - Asbjørn Kolberg - Førstelektor Nord Universitet
 • Rekruttering – hvordan lykkes med å få flere samiske lærere  -Guri Iversen - Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Nordland
 • Mission impossible? Å drive samisk utdanning mellom formelle krav og lokale samfunn - Torjer Olsen - Professor i urfolksstudier Universitetet i Tromsø, senter for samiske studier
 • Fremtiden, arbeidsmarkedet og forventninger til de samiske kommunene - Henrik Halvari - Sami Studeantasearvi Davvi-Norggas (Tromsø samiske studentforening)

  Se opptak av sendingen herFakta om samiske språk

 • I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede eller utdødde språk. 
 • Det generelle inntrykket er at bruken av de samiske språkene som dagligspråk er i tilbakegang. Spesielt gjelder dette i områder hvor samisk språk har vært utsatt for sterkt press fra majoritetssamfunnet og i de små samiske språksamfunnene.
 • Dette gjelder særlig i lulesamisk og sørsamisk område og i markasamiske og sjøsamiske områder.
 • Det er fortsatt store utfordringer knyttet til å bevare og utvikle samisk som levende bruks- og samhandlingsspråk også i framtiden.

Kilde: regjeringen.no

 • I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.
 • Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Deanu gielda/Tana kommune, Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Porsáŋggu gielda/Porsanger kommune, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune og Loabága suohkan/Lavangen kommune i Troms og Finnmark, Hábmera suohkan/Hamarøy kommune og Aarborten tjïelte/Hattfjelldal kommune i Nordland, Snåasen tjïelte/Snåsa kommune, Raarvihken Tjielte/Røyrvik kommune og Røros kommune i Trøndelag, samt Tjeldsund kommune.
 • De tre nordligste fylkeskommunene, Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag, er også omfattet av forvaltningsområdet.