Kommunens innbyggere er mangfoldig - både når det kommer til kjønn, språk, bakgrunn, seksuell orientering, alder og funksjonsnedsettelse. De senere årene har kommunene fått styrket sin plikt til å jobbe forebyggende og proaktivt for å sikre likestilling og mangfold i kommunens tjenester, forvaltning og planlegging.  

Nye kurs og verktøy 

Nå vil Bufdir i samarbeid med KS utvikle e-læringskurs og andre kompetansetiltak om likestillings- og mangfoldsarbeid i kommunene. Formålet er å gi kommuner mer konkrete verktøy når de skal følge opp de lovpålagte oppgavene i tjenester, forvaltning og planlegging.  

Søker kommuner til innsikt og testing  

Underveis i prosessen ønsker Bufdir og KS å samarbeide med et utvalg kommuner som skal bidra med innsikt om kommunenes behov,  teste og gi innspill til kursene underveis. Vi søker særlig ansatte i kommuneadministrasjonen og/eller ansatte i kommunen som:  

  • har ansvar for å koordinere arbeid med likestilling, mangfold og/eller bærekraft i tjenester, planer og forvaltning.  
  • jobber med sektorovergripende prosjekter på tvers av kommunens oppgaver.  

Det er et mål at kommunene som deltar i arbeidet skal få støtte og oppfølging til  prosesser de jobber med.  

Hva er kommunale myndigheters plikt?  

Plikten er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven §24, og heter offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt. I tillegg til å jobbe forebyggende og proaktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering i kommunal forvaltning og tjenester, skal kommunene rapportere på status for arbeidet og videre planer ifm. årsrapporten. Bufdir har ansvar for å utvikle veiledning om plikten, og har tidligere samarbeidet med KS i arbeidet med å utvikle den digitale veilederen på Bufdir.no. 

Noen av svarene Bufdir og KS ønsker svar på i arbeidet er:  

  • Hvordan planlegge og organisere arbeidet med likestilling, menneskerettigheter og mangfold i kommunen?  
  • Hvordan sikre likeverdige tjenester, og likestilling og mangfold i møte med befolkningen?  
  • På hvilke måter kan likestillings- og mangfoldsperspektiver bidra til å løse utfordringene kommunene står ovenfor? 

Ønsker du å delta på arbeidet?  
Ta kontakt med prosjektansvarlig i BUFDIR, Vera Sofie Borgen Skjetne (verasofie.borgenskjetne@bufdir.no).