Den felleseuropeiske paraplyorganisasjonen for kommuner og regioner i Europa - CEMR (Council of European Municipalities and Regions) som KS er medlem av, har de siste årene hatt særlig fokus på likestilling mellom menn og kvinner, sett i lys av at kvinners rettigheter blir reversert og utfordret fra sentralt hold flere steder i Europa.  

Det europeiske charteret for likestilling av kvinner og menn er et verktøy som kommuner og fylkeskommuner kan bruke for å innlemme likestillingsperspektivet i all sin virksomhet.  Charteret er både et politisk dokument og et praktisk verktøy som dekker alle aspekter av kommunal og regional drift.   

Charteret er utviklet av CEMR og dets medlemmer, og ble åpnet for signering i 2006. Charter har i dag har nesten 2000 medlemmer fra kommuner og regioner i 36 land.  

I forbindelse med Chartretes 15-års jubileet i 2021, organiserte CEMR en rekke aktiviteter for å oppdatere og tilpasse charteret til nåtidens likestillingsutfordringer.  En oppdatert versjon av Charteret vil bli presentert for CEMR-sekretariatet og medlemmene i 2022. Forslagene til endringene av charteret er publisert i rapporten 2021 Report, Bringing Equality closer to home, CEMR`s Charter 15, Reflection Process 

I forbindelse med dette arbeidet, ønsker CEMR å rekruttere enda flere kommuner og fylkeskommuner til å bli med i det europeiske fellesskapet. Norske kommuner og fylkeskommuner som ønsker å bli medlemmer av CEMR, signere charteret eller bare få mer informasjon om CEMR kan gjøre det ved å registrere seg via følgende lenke: https://docs.google.com/document/d/1AaIW_F82X5JnnrVyHqMyDXqJHe03hjNqO8AhlnefW7s/edit.