Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en samlet oversikt over økonomiske virkemidler ved kommunesammenslåing (se lenke under artikkelen). De økonomiske virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018.

Engangskostnader og utbetaling

Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Basert på utbetalingene i de siste sammenslåingsprosessene ble 20 mill. kroner satt som et grunnbeløp per sammenslåing, og differensiert etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Beløpene ble prisjusert i 2017. Beløpet utbetales når nasjonale vedtak om sammenslåing er gjort. I kommunesammenslåing som er vedtatt i kongelig resolusjon og som trer i kraft fra 1.1.2018 (såkalte fase 1 kommuner) er engangstilskudd etter avtale med kommunene utbetalt til en av kommunene.
Se brev til Holmestrand og Hof kommuner i lenke under artikkelen.

Reformstøtte

Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen og slik vi forstår det til den nye kommunen.

Tilskudd infrastruktur

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 at det skulle opprettes en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som slår seg sammen. Fylkeskommuner og kommuner kunne søke om støtte til prosjekter innen etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Tiltakene vil måtte befinne seg fysisk i kommuner som har fattet vedtak om å slå seg sammen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, Prop. 1 S (2016 – 2017), er 100 mill. kroner av skjønnsrammen til kommunene avsatt til infrastrukturtiltak til kommuner som skal slå seg sammen. Denne bevilgningen ble økt med 50 mill. kroner til 150 mill. kroner ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017. Ordningen omfatter alle kommuner som slås sammen i reformperioden.

Stortinget viste til at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. I 2016 ble det tildelt tilskudd til 14 sammenslåinger av til sammen 36 kommuner. Det ble gitt støtte til planlegging og utbedring av veier, bredbånd og digitaliseringstiltak i kommunene. Tilskuddsbeløpet varierte mellom 1 og 5 mill. kroner.

Se Innst. 16 S (2016-2017) fra Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget vedr. statsbudsjettet 2017 side 108 (se lenke under artikkelen).

Overgangsordning basistilskudd

En overgangsordning er etablert for å kompensere kommuner som skal slås sammen innen 2020, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd og småkommunetillegg i perioden fram til sammenslåingen trer i kraft på grunn av endringene i inntektssystemet i 2017.

Gjennom denne overgangsordningen får kommuner som er vedtatt sammenslått i reformperioden, ved nasjonale vedtak innen 1. januar 2018, kompensasjon for en eventuell reduksjon i basistilskudd og småkommunetillegg.

Fordelingen av midlene i 2017 gjøres kjent etter Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017. I Innst. 16 S (2016-2017) fra Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget vedr. statsbudsjettet 2017, side 135 (se lenke under artikkelen), er det gitt et anslag for hva denne overgangsordningen kan utgjøre for kommunene som per november 2016 har gjensidige, positive vedtak om sammenslåing.

Regionsentertilskudd

Som en del av det nye inntektssystemet for kommunene er det fra 2017 etablert et nytt tilskudd til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som dermed vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region. Det er satt av 100 mill. kroner til ordningen i 2017 (halvårsvirkning). Fra 2018 vil tilskuddet utgjøre 200 mill. kroner.

Kommunesammenslåinger som omfatter kommuner som mottar storbytilskudd vil ikke motta regionsentertilskudd.

Inndelingstilskudd og endringer i inntektssystemet ved kommunesammenslåing
Inntektssystemet for kommunene er ikke nøytralt ved kommunesammenslåinger, og en ny kommune vil som hovedregel få lavere rammetilskudd enn summen av rammetilskuddet det kommunene hadde som selvstendige kommuner. For å kompensere for dette bortfallet får en sammenslått kommune et inndelingstilskudd de 15 første årene etter sammenslåing, og deretter trappes dette tilskuddet ned over de neste 5 årene.

KS kan lage illustrasjon som gir en indikasjon på hva inndelingstilskudd og endringer i inntektssystemet ville vært om en kommunesammenslåing hadde skjedd i 2017, der en sammenligner hva en sammenslått kommune ville fått i rammetilskudd om sammenslåingen hadde skjedd i 2017 med kommunene som inngår i sammenslåingen har fått i rammetilskudd i 2017.

Illustrasjonen vil imidlertid ikke være fullstendig da det vil måtte regnes isolert på den konkrete sammenslåingen, uten at det tas hensyn til at det også vil skje andre sammenslåinger fra 2020. Disse andre sammenslåingene vil også kunne ha innvirkning på tilskuddsrammene for den sammenslåtte kommunen. Illustrasjonen vil også måtte utelate utslag av enkelte faktorer, da det ikke foreligger data for nye kommuner bl.a. reiseavstander (sonekriteriet og nabokriteriet i utgiftsutjevningen).

De som ønsker nærmere informasjon om illustrasjon kan ta kontakt  med Sigmund Engdal (kontaktinformasjon under artikkelen).