1. januar 2024 splittes de tre fylkene Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Viken i syv fylker. I tillegg deles Ålesund kommune i kommunene Ålesund og Haram. Alle kommuner som er berørt av splittelsene får nye kommunenummer. 

Når tre fylker skal bli til sju og Ålesund kommune deles, involverer det 114 av landets kommuner. Tall fra SSB viser at det dreier seg om ca. 35 prosent av Norges befolkning som berøres og at noe over 2 millioner innbyggere flytter digitalt.

Som departementet varslet om i august 2022 betyr de vedtatte endringene:

  • nye fylkesnummer til fylker som skal etableres etter deling
  • nye kommunenummer til kommuner som skal etableres etter deling
  • nye kommunenummer til kommuner i fylker som skal deles

Oversikt over nye fylkes- og kommunenummer finnes på regjeringen.no.

Kartverket er i kontakt med berørte kommuner

Kartverket har, via fylkeskartkontorene i de berørte fylkene, direkte kontakt med alle kommunene når det gjelder retting av avvik mellom matrikkel og grunnbok. Kontakten er primært rettet mot matrikkelmiljøene, men det er normalt flere systemer enn matrikkelen som også blir berørt.

Utredning og sjekkliste fra 2017

KS fikk utarbeidet en rapport og sjekkliste om endring av kommunenummer i 2017. Basert på vurderingen fra PA Consulting ble det utviklet en sjekkliste for kommuner som skulle skifte kommunenummer. Denne er ikke revidert eller oppdatert, men vil fortsatt kunne være en god hjelp på veien til å skaffe seg oversikt over hva som typisk må gjøres i den enkelte kommune. Kostnadsestimatene fra rapporten er heller ikke oppdatert siden, men kan likevel gi en god pekepinn på nivået. Det er verd å merke seg at en del opplevde at kostnadsestimatene var for lave i forhold til de faktiske kostnadene.