Utredningen, gjennomført med støtte fra KMD og prosjektskjønnsmidlene, svarer på følgende problemstillinger:

 • Hva må typisk gjøres av endringer i en kommune som følge av å få tildelt nytt kommunenummer?
 • Hvordan kan kommunene best gjøre disse endringene?
 • Hvor mye ressurser vil det kreve av små, mellomstore og store kommuner?
 • I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste som gir et praktisk overblikk over oppgavene en kommune typisk må gjøre når den får nytt kommunenummer.

Konsekvenser av å endre kommunenummer

Endring av kommunenummer fører til konsekvenser for alle sektorene og støttefunksjonene i kommunen. De største konsekvensene er knyttet til rapportering fra kommune til stat og oppdatering av matrikkelen, hvor kommunenummer inngår i numrene til alle enheter.

Når bør man endre kommunenummeret?

I de tilfeller der man gjennomfører innrapportering ved hjelp av filuttrekk (f.eks. KOSTRA og PAI), lønner det seg å vente med å endre kommunenummeret i systemet til filuttrekket er gjort. Dette skyldes at innrapporteringen man gjør over nyttår er for foregående år og derfor skal det gamle kommunenummeret benyttes.

Ressursbruk for små, mellomstore og store kommuner

De største kostnadene for kommunene er knyttet til bruk av interne ressurser siden de fleste konsekvensene av å endre kommunenummer bør håndteres av kommunen. Kommuner kan forvente at den samlede kostnaden for å endre kommunenummer blir som følger:

 • Små kommuner: Ca. 150.000 kroner
 • Mellomstore kommuner: Ca. 160.000 kroner
 • Store kommuner: Ca. 175.000 kroner
 • Estimatene tar hensyn til intern ressursbruk og utlegg til anbefalt leverandørstøtte.

Anbefalinger til kommuner

Basert på utredningen har PA Consulting laget følgende anbefalinger til kommuner som må endre kommunenummer:

 1. Organiser endring av kommunenummer som et prosjekt på tvers av fag og IT.
 2. Start tidlig med å lage en plan og involvere berørte aktører.
 3. Bruk muligheten til å gjennomføre forbedringer.
 4. Still tydelige krav til leverandører.

Rapport

Sjekkliste