Regjeringen beskriver i proposisjonen behovet for en tverrsektoriell arena for samordning av tilsyn på nasjonalt nivå. Utgangspunktet er at tilsyn bør innrettes på en måte som ikke oppleves som urimelig eller uforholdsmessig belastende for kommunene.

KS har etterspurt en slik arena. Bakgrunnen er at det nettopp er kommuner og fylkeskommuner som sitter på det samlede bildet av det statlige tilsynet med kommunesektoren. Det er de som kjenner hvor det er størst risiko for at noe kan gå galt i kommunene.

Risikobildet sett fra kommunesektoren
Deloitte har på oppdrag fra KS foretatt en gjennomgang av vedtatte planer for forvaltningsrevisjon for kommuner og fylkeskommuner. Rapporten viser at kommunestyrer og fylkesting i planene for valgperioden prioriterer de største tjenesteområdene for direkte tjenesteyting: Helse og omsorg i kommunene og videregående opplæring i fylkeskommunene. Kommunestyrene og fylkestingene prioriterer også internkontroll som tema for forvaltningsrevisjonene.

Les mer om rapporten fra Deloitte her

Fornøyde med gjennomslag
KS har i konsultasjonsmøter med regjeringen tatt initiativ til å drøfte nasjonal samordning av statlig tilsyn. KS har etterspurt en dialog om nasjonale og lokale risikovurderinger av den kommunale og fylkeskommunale virksomheten, herunder hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige. Disse kan bestå i statlig tilsyn, veiledning, egenkontroll, utviklingsnettverk, eller annet. 

KS har erfart at det er krevende å formidle et helhetlig inntrykk i bilaterale møter med departementene. En ny felles arena gir kommunesektoren mulighet til å formidle erfaringer og innspill til det statlige tilsynet på tvers av alle sektorene. KS vil delta aktivt i dette arbeidet.

Fortsatt uløste behov
Selv om en ny slik arena for samordning er positivt, så er det fortsatt flere utfordringer med det statlige tilsynet. Derfor vil KS fortsatt holde trykk på et strengt lovlighetstilsyn og minst mulig dokumentasjonskrav i forbindelse med tilsynet.