Skatteetaten publiserte nylig en redegjørelse vedrørende justeringsreglene ved kommunesammenslåinger.

Lenkeblokk Icon Redegjørelse fra Skatteetaten om justeringsreglene

I redegjørelsen står det at en kommunesammenslåing anses som en overdragelse i merverdiavgiftslovens forstand, og en overdragelse av kapitalvarer vil kunne medføre plikt eller rett til justering av merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3.

Unntak for justeringsplikt ved kommunesammenslåing finnes i merverdiavgiftsloven § 9-2 sjette ledd som gjelder overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg. For å unngå krav om tilbakebetaling for tidligere fradragsført merverdiavgift, og for å oppnå rett til å kreve justering for merverdiavgift som ikke tidligere er fradragsført, må det inngås «justeringsavtaler» med nødvendig dokumentasjon.

Når det gjelder merverdiavgiftskompensasjon, følger det av merverdiavgiftskompensasjonsloven § 16 annet ledd at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom son følge av en kommunesammenslåing.