For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne opp mot årsskiftet 2019/2020. Gjennomføring av reformene krever store endringer i matrikkelen og grunnboken. 

Stengingen vil også ha konsekvenser for publikum ved at dokumenter i en rekke sakstyper ikke bør sendes til tinglysing senere enn fredag 29. november for å unngå misforhold mellom matrikkelen og grunnboken etter årsskiftet. Dette kan være feil som er svært vanskelig å rette etter 1. januar.

Lenkeblokk Icon Les mer på Kartverkets nettsider