Hovedbudskapet til Valgdirektoratet, som har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis, er at valget i 2019 skal gjennomføres som om kommunen allerede er slått sammen. Valgadministrasjonssystemet EVA som benyttes av kommuner og fylkeskommuner vil ved valget være oppdatert med ny geografi knyttet til ny kommunestruktur.

Regjeringen har samlet forskrifter og veiledere for kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer eller deling på en egen nettside. Spørsmål som gjelder det juridiske rammeverket knyttet til valget kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er publisert en egen Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrevalg i 2019.

Når det gjelder spørsmål om grunnkretsinndeling og valgkretser, så har Kartverket utgitt en egen veileder for endring av kretser. I veilederen avklares hvem som må gjøre hva for at kretsinformasjon i matrikkelen skal bli oppdatert samtidig som kommuner slår seg sammen. Frist for innmelding til Kartverket av endringer i stemmekretser og grensene for disse er 31. mars i valgåret.

Høsten 2018 gjennomførte kommuner som skal slå seg sammen en egen samling, her deltok valgmedarbeidere fra 30 kommuner. Initiativet ble tatt av Drammen kommune. Formålet med samlingen var og utveksle erfaringer for kommuner som skal gjennomføre valg til nytt kommunestyre til ny sammenslått kommune. Tema for samlingen var således knyttet til valgforberedelser, valggjennomføring og godkjenning av valget. Deltakerne fra kommunene bidro selv med innledninger og gode råd på ulike tema som informasjon, bemanning, forhåndsstemming, valgtingstemming, opptelling, valgoppgjør og konstituering. Alle presentasjonene følger nedenfor (Presentasjoner fra samlingen).