Forslaget går ut på å gi departementet en eksplisitt hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker etter inndelingslova. 

- Vi mener lovforslaget er unødvendig, siden departementet ikke trenger en lovhjemmel for å innhente synspunkter fra innbyggere, sa Lene Conradi, ordfører i Asker, som representerte KS på høringen.

KS pekte også på at kommuneloven slår fast at Norge delt inn i kommuner med egen folkevalgt ledelse, og kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Disse bestemmelsene i kommuneloven markerer altså at kommunens innbyggere er representert gjennom kommunestyret.

- Vi mener også at det er uheldig bruk av lovgivningsmyndighet å innføre en ny og generell saksbehandlingsregel som reelt sett synes å være knyttet til én spesiell lokal inndelingssak, sa Conradi.

Lenkeblokk Icon KS' svar på høringen om endringer i inndelingsloven

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, deltok på høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité på vegne av KS. Foto: Elin Eike Worren/ Asker kommune

Stikk i strid med et lokalt vedtak

For to år siden ble Søgne og Songdalen slått sammen med Kristiansand til en ny kommune. Bystyret i Kristiansand vedtok å holde fast ved de nye kommunegrensene. Nå åpner regjeringen opp for en folkeavstemning blant innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen kommune.

I dag deltok ny ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander, på høringen på Stortinget for å gi uttrykk for sin klare mening om lovforslaget.

-  Regjeringen har uttrykt et klart ønske i Hurdalsplattformen om gi økt tillit til lokale og regionale myndigheter. I stedet foreslår de et lovforslag som rokker ved respekten for lokaldemokratiet, sa Bernander under høringen.

 Bernander viste også til at i forbindelse med at bystyre i Kristiansand gjorde sitt vedtak ble det lagt frem en rapport fra Statsforvalteren, som viste at en oppsplitting ville koste 400 millioner kroner.

Lenkeblokk Icon Les også: - Uakseptabel overkjøring av det lokale selvstyre

Mathias Bernander er ny ordfører i Kristiansand kommune. Foto: Kristiansand kommune

Ingen god begrunnelse

KS mener at regjeringen ikke har gitt en overbevisende forklaring på hvorfor det legges opp til at prinsippet om at kommunestyret som øverste organ fravikes i sakene som gjelder kommunestruktur.

- At dette prinsippet utfordres blir mer alvorlig når vi ser at departementet ønsker en forskriftshjemmel for å kunne skreddersy en innbyggerhøring. Et kommunestyre representerer hele kommunen. Det er betenkelig å gjennomføre innbyggerhøringer som for eksempel bare retter seg mot deler av en kommune, eller som har andre avgrensninger som ikke likebehandler innbyggernes muligheter til å si sin mening, sa Conradi.

KS mener derfor det er vanskelig å se verken prinsipielle eller praktiske grunner som taler for den foreslåtte lovbestemmelsen.