Kommuneloven definerer folkevalgte som medlemmer av kommunestyret og fylkestingetog personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ (§ 5-2).

Noen ting som er verdt å merke seg om politisk organisering:

Kun de utvalgene som er nevnt i lov kan opprettes. Her følger en oppramsing:

Folkevalgte organer (§5-1)
a) kommunestyre og fylkesting
b) formannskap og fylkesutvalg
c) kommuneråd og fylkesråd
d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg
e) arbeidsutvalg
f) felles, folkevalgt nemd i vertskommunesamarbeid
g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer
h) styret for deler av den kommunale og fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk styrte kommuner eller fylkeskommuner
i) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd
j) representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap
k) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov

Andre kommunale organer (§5-2)
a) partssammensatte utvalg
b) styret for en institusjon
c) underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap
d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
e) eldreråd, råd med personer for funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

  • De mest sentrale organene må ha det navnet som loven bestemmer. Alle saksbehandlingsregler gjelder. Folkevalgte organer skal også ha et reglement.
  • Utvalg kan være varige eller tidsbegrensede. De kan få vedtaksmyndighet, innstillingsrett eller kun utredningsoppgaver.
  • Eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd blir obligatorisk.

Ordføreren og kommunedirektøren
Ordføreren får utvidet sin myndighet. Hun får møte-, tale- og forslagsrett i alle folkevalgte organer med unntak av kommune- og fylkesråd og organer under dem. Hun får også talerett i kontrollutvalget. 

Ordføreren kan få myndighet til å treffe vedtak i hastesaker og opprette utvalg på eget initiativ. Det blir imidlertid også en utvidet adgang til å suspendere ordfører.

Tittelen rådmann erstattes av den mer kjønnsnøytrale kommunedirektør. Skillet mellom administrasjonen og folkevalgte blir tydeligere. Kommunedirektørens helhetlige ansvar videreføres og understrekes. Personalansvar for administrasjonen og styrket ansvar for internkontroll er nytt.