KS har deltatt aktivt i arbeidet med den nye kommuneloven, og har fått gjennomslag på viktige områder.

- Kommunene har med dette fått en ny «grunnlov», som vil være et godt redskap for å styrke det lokale selvstyret. Komitéens innstilling tydeliggjør at det må foretas en avveining mellom nasjonale mål og det kommunale selvstyret i den statlige styringen av kommunene, sier Helgesen.

KS er også tilfreds med at henvisningen til folkestyret i gjeldende formålsparagraf beholdes.

Folkevalgte og folkevalgte organer
Helgesen påpeker at komitéen har tatt signalet fra KS om å innsnevre omfanget av hva som skal anses som folkevalgte organer og dermed folkevalgte.

Nå har Stortinget innstilt på at følgende organer ikke skal lovfestes som folkevalgte organer: Styret for en institusjon, underordnede styringsorganer i kommunale oppgavefellesskap, styret i kommunale og fylkeskommunale foretak, partssammensatte utvalg og råd for eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.

Etter innstillingen er det tydeliggjort at du er folkevalgt dersom du er valgt inn fra enten innbyggerne direkte, eller fra et folkevalgt organ. Tilsvarende blir medlemmer av kommunale organer, som ikke er valgt inn av folkevalgte organer, ikke er å anse som folkevalgte.

Internkontroll
KS registrerer at et bredt flertall mener det er nødvendig med en særlovgjennomgang, der målet er å oppheve mesteparten av særlovgivningens internkontrollbestemmelser for kommuneplikter.

- Vi beklager at forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, samt lovbestemmelsen som hjemler forskriften, holdes utenfor særlovgjennomgangen, sier Helgesen.