- De frivillige organisasjonene kan bidra til å skape et godt møte med Norge og lokalsamfunnet for de som kommer til Norge som flyktninger, sier avdelingsdirektør for lokaldemokrati i KS, Frode Lindtvedt. 

KS og Frivillighet Norge har utarbeidet praktiske tips til kommuner om hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner.

6 råd til kommuner om samarbeid med frivillige organisasjoner

  1. Sørge for god samordning med frivillige organisasjoner som har erfaring med beredskapsarbeid, også i planleggingsfasen.
  2. Sørge for god informasjon til sivilsamfunnet om hvilke typer oppgaver kommunen har behov for å løse og hvordan det er mulig å bidra med frivillig innsats.
  3. Oppfordre folk til å bidra gjennom organisasjoner som har erfaring med slike situasjoner, har erfaring med å koble flyktninger med frivillige som kan være veivisere inn i det norske samfunnet eller tilbyr aktiviteter i lokalmiljøet.
  4. Ha oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som kan bidra, hva slags innsats eller aktiviteter de kan bidra med og med hvilke ressurser.
  5. Avklare ansvars- og arbeidsfordelingen mellom det kommunale og frivillige, også av hensyn til effektiv bruk av eksisterende ressurser hos frivillige organisasjoner.
  6. Ha dialogstrukturer med organisasjonene som er enkle og ubyråkratiske og baserer seg på tillit.

Praktiske verktøy

Frivillig.no og Ungfritid.no er ikke-kommersielle løsninger som er tilgjengelige gratis over hele landet og som drives av frivilligheten selv. Her er det også mulig å legge ut oppdrag på vegne av kommunen i en samarbeidsrelasjon.

Det er også slik at de fleste kommunene har en frivilligsentral, og frivilligsentralene kan ofte bidra inn med koordinering av frivillige ressurser og samarbeid på tvers av frivillig sektor lokalt. De har god erfaring og nettverk, kjenner til lovverk, og har rutiner for opplæring og oppfølging av de frivillige. Mange frivilligsentralene bruker frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger InVi i sin dialog med de frivillige og samarbeidspartnere. Ta kontakt med din lokale sentral for å høre hva dere kan få til sammen.

Flere andre aktører tilbyr digitale samhandlingsplattformer som kommunene kan bruke til å bestille og koordinere frivillig innsats til hjelp i den situasjonen vi er i nå. Eksempler på slike er Nyby og Friskus.