Er demokratiet vårt under press? Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene som samfunnsaktører i det norske demokratiet? Dette var noen av temaene KS, Frivillighet Norge og Institutt for samfunnsforskning (ISF) sammen med Kristiansand kommune satte på dagsorden på et fagseminar under Demokratiuka i Kristiansand. Fagseminaret ble åpnet av varaordfører i Kristiansand kommune, Charlotte Beckmann Finnestad.

Seminaret var inndelt i fire bolker:

  • Tema 1: Hvordan bidrar organisasjonene som samfunnsaktør i det norske demokratiet?
  • Tema 2: Hvilke tendenser ser vi som aktivt virker inn som en "trussel" mot den politiske situasjonen for organisasjonene?
  • Tema 3: Hvordan kan vi ivareta unge som engasjerer seg politisk og i frivillige
  • Tema 4: Hvilke behov er det for mer robust dialog- og samhandlingsstrukturer

Karl Henrik Sivesind, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) tok i sitt innlegg opp «Hva er det er som styrker og svekker frivillige organisasjoners rolle i demokratiet». Han tok blant annet opp at frivillige organisasjoner kan spille en viktig demokratisk rolle ved å være bindeledd mellom medborgere og det politiske systemet. Frivillige organisasjoner er en nødvendig del av en moderne demokratisk rettsstat, fordi de utgjør kjernen i sivilsamfunnet. Legitimering av politisk makt bygger på valg og politisk diskusjon. Organisasjoner som fungerer som bindeledd mellom personlige erfaringer og politikkutformingsprosesser, er viktige fordi det er lave terskler for deltakelse og de fanger opp erfaringer fra grupper som i liten grad når fram i mediebildet.

I påfølgende panelsamtale ledet av Kaja Tank-Nielsen Heidar (Norges Røde Kors) deltok Johannes Bergh (ISF), Kim Henrik Gronert (Kristiansand kommune), Herdis Nundal (Caritas) og Torgeir Toppe (VOFO) kom det frem ønsker om anerkjennelse av frivillighetens rolle på feltet og behov for gode og langsiktige rammebetingelser.

Panelsamtale om organisasjonene som samfunnsaktør i det norske demokratiet ledet av Kaja Tank-Nielsen Heidar (Norges Røde Kors).

Johannes Bergh, forskningsleder ved ISF hadde et innlegg om «Demokratisk deltakelse, nye skillelinjer og polarisering». Han tok i sitt innlegg opp at de frivillige organisasjonene er viktige i demokratiet. De frivillige organisasjonene demper velgerbevegelsene og de kan også utfordre politikken ved å være kritiske. Han avsluttet sitt innlegg med å spørre om «høy tillit» alltid er målet.

I påfølgende panelsamtale, ledet av Bjørn Linstad (Frivillighet Norge), deltok Karl Henrik Sivesind (ISF), Jean-Christophe Delmas (Helsingforskomiteen), Rabia Musavi (LIN) og Gunhild Ørsland Tobiassen (Kirkens Bymisjon) kom det frem gode eksempler på hvordan frivillige organisasjoner har bidratt til å få flere til å delta i politiske prosesser og i valg.

Erik Lindbæk Kruse (Fredrikstad kommune) innledet om viktigheten av å legge til rette for bred deltakelse og om viktigheten av ungdomsmedvirkning. I påfølgende panelsamtale ledet av Ingrid Aspelund (Wergelandssenteret) deltok Erik Lindbæk Kruse, Henriette Klemo (Ungdommens bystyre Kristiansand), Aida Clarke Stavdal (Ungdommens bystyre Kristiansand) og Amanda Hylland Spjednæs (Norsk Folkehjelp/ Solidaritetsungdommen) ble det understreket hvor viktig det er å legge tilrette for at alle barn og unge får si sin mening og viktigheten av at alle tør å ytre seg.

I siste bolk innledet Karl Henrik Sivesind (ISF) om behov for mer robuste dialog- og samhandlingsstrukturer. Han tok blant annet opp at i land som går bort fra liberalt demokrati som styringsform, ønsker politikere nettopp å håndplukke organisasjoner som tilhører deres politiske fløy, og ekskludere andre fra støtte og samhandling. Demokratiske samfunnsdiskusjoner må være åpne for hele bredden av interesser og meninger, og ikke bare de man selv har sympati med. Frivillige organisasjoner utgjør en viktig demokratisk infrastruktur, fordi de har lav terskel for at folk kan delta i meningsdanning på områder de er opptatt av, for eksempel idrett og aktivitet, livssyn, miljø og menneskerettigheter, og det er en kobling til politikkutformingen gjennom valgte representanter. Det er få ting som er så viktige for et tillitssamfunn som dette, og den blir enda viktigere om demokratiet settes under press. Det er derfor et behov for å etablere forpliktende institusjonelle ordninger som kan sikre meningsmangfold og representativ deltakelse.

I påfølgende panelsamtale ledet av Guri Idsø Viken (Frivillighet Norge) deltok Kaja Tank-Nielsen Heidar (Norges Røde Kors), Johannes Bergh (ISF) og Kristin Strømsnes (UIB). Her ble det løftet frem hvor viktig det er med gode strukturer for dialog og samhandling.