I det konstituerende møtet velges de formelle organene til kommunene og fylkeskommunene, det kan du lese om nedenfor.

Hva som foregår i møtet og hvordan det organiseres i praksis, kan du høre i lydfilen under. Lydfilen nedenfor er hentet fra kurset «Ny i kommunestyret» og tar for seg hvordan man som ny folkevalgt kan forberede seg til det konstituerende møtet. «Ny i kommunestyret» er et digitalt kurs for folkevalgte og en del av KS Folkevalgtprogram. Kurset er praktisk rettet og tar for seg ulike spørsmål folkevalgte sitter med.

Konstituerende møte (mp3-format)

Lydfilen er hentet fra kurset «Ny i kommunestyret» og tar for seg hvordan man som ny folkevalgt kan forberede seg til det konstituerende møte


Godkjenning av valget

Et av de første punktene på agendaen er å godkjenne valget. Kommunestyrene og fylkestingene skal vurdere om valget har vært gyldig eller ikke.

Valg av formannskap

Deretter skal det velges formannskap eller fylkesutvalg, med mindre kommunen eller fylkeskommunen har en parlamentarisk styreform. Formannskapet eller fylkesutvalget skal bestå av minst fem medlemmer og velges av kommunestyret eller fylkestinget selv. Valget av formannskap og fylkesutvalg gjelder for hele fireårsperioden.

Valg av formannskap eller fylkesutvalg kan enten gjøres som forholdsvalg eller avtalevalg. Det er kommunestyret eller fylkestinget selv som avgjør hvilken metode som skal benyttes.

Kommunestyret eller fylkestinget kan enstemmig vedta at valget skal foregå som avtalevalg. Da legges det fram en innstilling for kommunestyret med forslag til medlemmer til organet som skal velges. Innstillingen legges vanligvis fram etter arbeid i en valgnemnd nedsatt av kommunestyret, men loven sier ingenting om hvem som skal legge fram innstillingen. En slik innstilling vil basere seg på en avtale mellom gruppene i kommunestyret.

Ved forholdsvalg er det mer komplisert. Da skjer valg av medlemmer på grunnlag av lister som partiene eller gruppene setter fram. Reglene for dette står i den Kommuneloven kapittel 7.  For nærmere informasjon se veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Valg av ordfører og varaordfører

Etter valget av formannskap eller fylkesutvalg, velges ordfører og varaordfører. Disse valgene gjøres som flertallsvalg etter kommuneloven og de velges for hele valgperioden. Bare faste medlemmer av formannskapet eller fylkesutvalget er valgbare, og ved flertallsvalg blir den som får mer enn halvparten av stemmene valgt. Dersom ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av stemmene, gjennomføres en ny avstemning. Ved denne avstemningen er det den som får flest stemmer som blir valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Kontrollutvalget

På det konstituerende møte skal det også velges kontrollutvalg som har ansvaret for å overvåke kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer, hvorav minst ett må velges blant kommunestyrets eller fylkestingets faste medlemmer. Kommunestyret eller fylkestinget velger leder og nestleder for kontrollutvalget. Lederen kan ikke tilhøre samme parti  som ordføreren.

Andre folkevalgte organer

Andre folkevalgte organer og deres ledere bør også velges i det konstituerende møtet.