Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland har lagt til grunn at vedtak om å innføre strengere restriksjoner enn nasjonale vedtak må regnes som prinsipielle, og derfor ikke kan delegeres fra kommunestyret til kommunedirektøren.

KS Advokatenes rettslige vurdering er at kommunestyret har adgang til å delegere myndigheten etter smittevernloven §4-1 til kommunedirektøren, også hvor kommunale vedtak går lenger enn nasjonale påbud:

«Det er vår vurdering at dersom kommunestyret gir tilstrekkelige føringer i delegeringen, kan det ikke oppstilles et forbud mot delegering til kommunedirektøren. Når kommunestyret har drøftet de prinsipielle sidene av en sak, så er de prinsipielle sidene av saken avklart. Da kan selve gjennomføringen og utformingen delegeres til for eksempel kommunedirektøren».

Lenkeblokk Icon Les mer om delegering etter smittevernloven her

Hva som ligger i uttrykket prinsipiell betydning, vil avhenge av flere forhold. KS anbefaler at kommunestyrene bruker sitt vide handlingsrom til å vurdere grundig hva som er forsvarlig og hensiktsmessig med hensyn til å delegere eller ikke delegere myndigheten i smittevernloven §4-1.