Når prosessveiledere reiser rundt på samlinger i kommunestyrer og fylkesting som del av KS Folkevalgtprogram, så står blant annet habilitet på dagsorden. Tema blir diskutert i form av problemstillinger eller case, slik at de folkevalgte skal få praktisk kunnskap.

I en episode i Kommunal rapports podkast "Kontrollutvalget" snakker fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken om hva kommunestyrerepresentantene kan gjøre helt praktisk hvis man tror man er inhabil i en sak som skal behandles. 

Lenkeblokk Icon Her finner du alt om KS Folkevalgtprogram

Hva er habilitet?

Habilitet er et spørsmål som reises i forbindelse med behandling av saker i kommunestyrer eller fylkesting. Når du skal behandle en sak som folkevalgt må du vurdere om du eller en av dine nærmeste har en interesse i saken. Det kan dreie seg om økonomiske interesser, eller at du eller dine nærmeste har en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder i et selskap.

Rettslige bestemmelser om habilitet er omtalt i Forvaltningsloven og Kommuneloven. Bestemmelsene regulerer hvem som kan være med å fatte beslutning eller vedtak. Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. 

At du er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet. Som folkevalgt eller ansatt vil du være inhabil om du har tilknytning til en sak eller sakens parter, som er egnet til å skape tvil om du vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte.

Er du i tvil?

Habilitet må vurderes fra gang til gang. Om du er i tvil om du er habil, så må du gi beskjed til ordfører så snart som mulig. Ordføreren ber så administrasjonen vurdere med utgangspunkt i den informasjonen du har gitt.

På neste møte i kommunestyret ber du om ordet når saken åpnes. Du går på talerstolen og forklarer forholdene som gjør at du ønsker at din habilitet skal vurderes. Det er så opp til kollegiet å gjøre en vurdering. Du skal ikke selv delta i diskusjonen. Ofte vil ordføreren selv komme med en tilrådning, og så stemmes det over det. Mener flertallet at du er inhabil, så får du ikke delta i behandlingen av saken. Er dette godt forberedt, så vil en vararepresentant være tilstede for å overta din plass.

Hvorfor er habilitet så viktig?

- Habilitet er et viktig tema i KS Folkevalgtprogram. Grunnen til at vi legger så stor vekt på dette er at det handler om tillit. Det er av stor betydning for tilliten fra innbyggerne at habilitetsspørsmål blir håndtert riktig, sier Dag-Henrik Sandbakken. 

Dersom spørsmålet om habilitet reises etter at det gjort vedtak i en sak, så følger det av Kommuneloven hvordan kommunestyre/fylkesting skal håndtere det. Står kommunestyret fast ved vedtaket, så går saken videre til statsforvalteren.

Hva med aksjer?

Som folkevalgt står du fritt til å kjøpe aksjer, men du bær være oppmerksom på at du kan ha økononiske interesser i saker som skal vurderes. Dette er en mer aktuell problemstilling i regjering, men det kan medføre inhabilitet dersom du for eksempel kjøper aksjer i lokale selskaper.