Vi er snart inne i det siste året i valgperioden, og mange folkevalgte har søkt om fritak for sine politiske verv i lokalpolitikken. Da er det viktig å minne om at lista for å få fritak skal ligge svært høyt. Det skal svært tungtveiende grunner til å kunne løse seg fra kontrakten med innbyggerne. Det samme gjelder om kommunestyret eller fylkestinget velger deg inn i formannskapet eller fylkesutvalget. Politisk motstand eller utmelding av partiet er ikke fritaksgrunn. Ny jobb i sikte er som regel heller ikke fritaksgrunn.

Å være folkevalgt i en kommune eller en fylkeskommune er et fint oppdrag å få. Folk er interessert i lokalmiljøet sitt. Når sakene er nære og viktige vil mange ha et ord med i laget. Folk vil bo og leve gode liv, de vil ha best mulig barnehager, skoler, veier, kollektivtilbud, helse og omsorg. Lokaldemokratiet er en sterk verdi for folk. Som folkevalgt har du fått lokalsamfunnets tillit til å ivareta innbyggernes interesser på en åpen og en etisk god måte. Tillit kan som kjent ikke kreves, den må fortjenes. Tillit kan raskt rives ned, men tar tid å bygge opp. Tusenvis av folkevalgte har i årenes løp møysommelig bygget opp en tillit hos innbyggerne som må forvaltes på en god måte.

Demokratiet er avhengig av at innbyggerne engasjerer seg, og det legges derfor til grunn at det er en borgerplikt at alle har et ansvar for å bidra til at felleskapet fungerer hensiktsmessig. Alle som har stemmerett og som er oppført i folkeregisteret i kommunen, er, med noen få unntak valgbare. Med borgerplikten følger det naturligvis også noen rettigheter. Det handler først og fremst om retten til å delta i møter i de folkevalgte forsamlingene hvor sakene diskuteres og avgjøres. Her har du rett til ta ordet, fremme forslag og til å delta i avstemminger. Men det handler også om at folkevalgte har rett til å få dekket utgiftene ved vervet, rett til en viss kompensasjon for arbeidet som legges ned.

Ombudsplikten innebærer først og fremst at når du først er valgt inn som medlem i et kommunestyre plikter du å fungere i vervet i fire år. Det er en kontrakt du inngår med de som stemte på deg. Loven har en sikkerhetsventil i de tilfeller man ikke kan stå ved denne kontrakten, for eksempel om du flytter ut av kommunen eller fylkeskommunen, om du eller noen av dine nærmeste blir alvorlig syke, om du får et annet politisk verv på Stortinget eller i regjering, eller lignende. Fritak kan også vurderes dersom kombinasjonen av verv og jobb utvikler seg. «Uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» er formuleringen i loven. Et viktig hensyn i denne sammenhengen er at det må ha oppstått en situasjon som ikke var kjent den gangen du sa ja til å stille.

Det er kommunestyret eller fylkestinget selv som skal behandle søknader om fritak fra verv som folkevalgte. Det er viktig at ombudsplikten løftes høyt når slike saker skal behandles, og at det ikke er de folkevalgte selv som bidrar til å svekke borgerplikten som vårt demokrati bygger på.