I det konstituerende møtet velger kommunestyret og fylkestinget en rekke medlemmer til folkevalgte organer.

I det konstituerende møtet skal kommunestyret velge:
• formannskap
• ordfører og varaordfører
• kontrollutvalg

I det konstituerende møte skal fylkestinget velge:
• fylkesutvalg
• fylkesordfører og varaordfører
• kontrollutvalg

Valg av medlemmer til folkevalgte organer 

Valg av medlemmer til de folkevalgte organene i kommunestyrer og fylkesting kan skje gjennom avtalevalg eller forholdsvalg. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan enstemmig vedta at valget skal foregå som avtalevalg. Da legges det fram en innstilling for kommunestyret med forslag til medlemmer til organet som skal velges. Innstillingen legges vanligvis fram etter arbeid i en valgnemnd nedsatt av kommunestyret, men loven sier ingenting om hvem som skal legge fram innstillingen. En slik innstilling vil basere seg på en avtale mellom gruppene i kommunestyret.

Ved forholdsvalg er det mer komplisert. Da skjer valg av medlemmer på grunnlag av lister som partiene eller gruppene setter fram. Reglene for dette står i den nye Kommuneloven kapittel 7.  For nærmere informasjon se veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Regneark til forholdsvalg

KS har laget et regneark som kan være til hjelp ved beregningene ved forholdsvalg. I det vedlagte regnearket legges det inn informasjon i de gule feltene, og beregningen kommer frem i de blå/rosa feltene. Merk at det kan komme opp kryss i det rosa feltet. Det betyr at flere lister har samme kvotient. Med andre ord er det flere lister som er aktuelle for den eller de siste plassene. Antall kryss i det rosa feltet angir hvor mange plasser som må fordeles. Loven sier da at det er den listen med flest stemmer som får plassen. Er stemmetallet det samme, skal valget foregå ved loddtrekning.