I det konstituerende møtet i kommunestyret og fylkestinget skal det velges formannskap eller fylkesutvalg (ikke i kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisme), ordfører, kontrollutvalg m.m. Kommunestyret eller fylkestinget kan enstemmig vedta at valget skal foregå som avtalevalg. Det legges da frem en innstilling som vedtas enstemmig.

Ved forholdsvalg er det mer komplisert. Valget foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Reglene for dette står i den nye Kommuneloven kapittel 7.  For nærmere informasjon vises også til rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

KS har laget et regneark som kan være til hjelp ved beregningene ved forholdsvalg. I det vedlagte regnearket legges det inn informasjon i de gule feltene, og beregningen kommer frem i de blå/rosa  feltene. Merk at det kan komme opp kryss i det rosa feltet. Det betyr at ikke alle mandatene er fordelt i modellen, og at dere må fordele disse gjenstående plassene selv. At modellen ikke beregner dette skyldes at det er flere lister enn ledige plasser til fordeling. Listene har samme kvotient som sistemandatet. Loven sier da at det er den listen med flest stemmer som får plassen. Er stemmetallet det samme, skal valget foregå ved loddtrekning.

Beregning ved forhåndstallsvalg