Hensikten er å styrke det politiske lederskapet i samfunnsplanleggingen. KS ønsker å se på hvordan de folkevalgte gjennom å arbeide med samfunnsdelen i kommuneplanen kan legge grunnlaget for bedre politikk og resultater på de utfordringene de ønsker å løse i løpet av perioden.

Gjennom prosjektarbeidet vil vi forsøke å gi svar på følgende spørsmål:

 • Hvordan kan et nyvalgt kommunestyre beslutte og iverksette politikken de har gått til valg på? Hva hindrer politikkutførelse? Hvordan overkomme antatte hindre som årshjul og budsjettprosess?
 • Hvordan kan planarbeidet bli et bedre politisk styringsverktøy?
 • Hvordan få til et godt samspill og god rolleforståelse mellom de folkevalgte, administrasjon og innbyggerne?  Hvordan utnytte dette for god politikkutvikling?

Arbeidet vil være et utviklingsprosjekt i rammen av KS Folkevalgtprogram. Deltagerne vil få oppfølging og veiledning i arbeidet av prosessveiledere og fagressurser.

Parallelt med nettverket vil KS sette i gang et FoU-prosjekt som skal følge utviklingsarbeidet og innhente kunnskap og erfaringer som skal bidra til å gjøre Folkevalgtprogrammet enda mer relevant.   

Kontaktinformasjon for de som vil være med:
Dag- Henrik Sandbakken dhs@ks.no
Gustav Weiberg-Aurdal gwa@ks.no  Mob: 934 57 137

Oppstart:
Første samling er fredag 10. mai kl. 0900-1400 i KS Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda.  

Det er ønskelig med representanter fra politisk og administrativ ledelse, og at de som møter innleder med en kort presentasjon på inntil 5 minutter om egne erfaringer og ambisjoner med å delta på utviklingsløpet.

Agenda første samling:

 • Bakgrunn, mål og hensikt for utviklingsarbeidet.
 • «Muligheter og handlingsrom»:
  • May Britt Hernes, fagsjef samfunnsplanlegging og analyse Seniorplanlegger, asplan Viak AS
  • Christer Best Gulbrandsen, Kommunalsjef Øvre Eiker kommune
  • Hvilke erfaringer og forutsetninger har dere i kommunene? Hva er behovet for utviklingsstøtte fra KS? Hva mener dere best utnyttelse av en eventuell følgeforskning?
  • Skisse til tidsplan for arbeidet i utviklingsperioden – ved KS
  • Hjemmearbeid frem til september 2019.