Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS sier regjeringens forslag langt på vei sammenfaller med KS' kommentarer til Varslingsutvalget.

– KS støttet klargjøring av reglene og innføring av et objektivt ansvar for brudd på forbudet mot gjengjeldelse. KS ønsket ikke et varslingsombud fordi vi mente funksjonen som var foreslått langt på vei kan ivaretas av Arbeidstilsynet, sier Gangsø.

Forslaget fra regjeringen går i korte trekk ut på å klargjøre begrepene, kritikkverdig forhold, forsvarlig varsling og hva som er gjengjeldelse. I tillegg foreslås en presisering av et godt ytringsklima i lovens formålsbestemmelse. Regjeringen foreslår en egen aktivitetsplikt for arbeidsgiver i varslingssaker. KS vil vurdere dette forlaget nærmere og hvilke konsekvenser det har i forhold til dagens krav om å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det foreslås også å utrede videre en egen nemndsløsning knyttet til Tvisteløsningsnemnda som allerede eksisterer. KS var imot opprettelse av en egen varslingsnemnd, og vil vurdere et nytt forslag når det kommer. 

En viktig del av Varslingsutvalgets forslag var informasjon og kompetanseheving både til arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette er allerede til dels fulgt opp gjennom informasjonskonferanser og arbeidet med en nasjonal veileder.

Gangsø mener høy grad av oppmerksomhet, klarere regler og ikke minst at ledere tar et ansvar for å fremme god ytringskultur er viktig for å sikre at kritikkverdige forhold blir avdekket og stoppet, og at varslere opplever det som trygt å si fra.