Det er også innført minimumskrav til varslingsrutinenes innhold, hvor det blant annet skal fremgå av rutinen en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold. Varslingsreglene er nå inntatt i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017.

Lenkeblokk Icon Lovvedtak

Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter som mottar varsel om kritikkverdige forhold har taushetsplikt om varslers navn og andre identifiserende kjennetegn jf. arbeidsmiljøloven § 2A-4. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter.

Taushetsplikten vil gjelde tilsynsmyndigheter, som for eksempel Fylkesmannen. Med «andre offentlige myndigheter» mener lovgiver statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltningsmyndighet. Taushetsplikten vil være mest aktuell for myndigheter som mottar varsel fordi de har som oppgave å håndheve, føre tilsyn med eller overvåke gjennomføringen av lover og regler.

Fylkesmannen vil for eksempel ha taushetsplikt overfor kommunen om navn på den som har varslet om kritikkverdige forhold i kommunen. Det vil også kunne være taushetsbelagt å opplyse om tjenestested eller stilling dersom dette vil identifisere varsler. Taushetsplikten gjelder ikke for intern varsling i offentlig virksomhet. Taushetsplikten gjelder derfor ikke ved intern varsling for eksempel til kommunens egne varslingsmottak eller egne organer.

Taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres representanter og går derfor foran reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven § 18. Taushetsplikten gjelder ikke for innholdet i varselet, for eksempel faktiske opplysninger eller sammendrag av faktum i sak. Innsynsrett må da vurderes etter reglene i offentlighetsloven for allmenheten eller forvaltningsloven for partene.

Tilsvarende regel er allerede i dag inntatt i § 18-2 ved melding til Arbeidstilsynet, og denne bestemmelsen videreføres. Ordlyden i bestemmelsen endres slik at disse bestemmelsene har nokså likelydende ordlyd. 

Varslingsvern også for innleide arbeidstakere

Arbeidsmiljølovens varslingsvern gjelder også for innleide arbeidstakere i henhold til § 2A-2. Vernet gjelder for innleide arbeidstakere med grunnlag i § 14-12 og § 14-13. Vernet gjelder både overfor innleievirksomhet og utleievirksomhet (egen arbeidsgiver).

Minimumskrav til varslingsreglenes innhold

Kommuner og fylkeskommuner plikter å utarbeide skriftlige rutiner i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Denne skal utarbeides i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet, og rutinen skal være lett tilgjengelig.

Rutinene skal minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • fremgangsmåte for varsling
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Varslingsreglene inntatt i eget kapittel 2A

Varslingsreglene er inntatt i et eget kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Dette er i det vesentlige en lovteknisk lovendring for å samordne varslingsreglene og sikre bedre tilgjengelighet.

Varslingsutvalget

Regjeringen har - på oppfordring fra Stortinget - nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Varslingsutvalget skal levere sin innstilling 1. mars 2018. KS er representert i dette utvalget. 

Lenkeblokk Icon Regjeringens nettside