Våren 2020 opplevde mange fylkeskommuner at standpunktkarakterene i videregående skole økte noe mer enn forventet.  På vegne av alle fylkeskommunene  administrerte KS et oppdrag til Rambøll for å undersøke om, hvordan og hvorfor standpunktkarakterene våren 2020 økte.

Lenkeblokk Icon Les rapporten her

KS og fylkeskommunen trekker fram følgende funn 

 • Det har vært gjort veldig mye bra av både lærere og skoleledere. Den digitale kompetansen i skolen muliggjorde en rask omstilling til fjernundervisning da samfunnet stengte ned 12. mars. Det er spesielt gledelig å se den kreativitet som ble utvist i vurderingen av elevene ved bortfall av eksamen. Mange lærere oppdaget at elevene hadde mer kompetanse enn de hadde fått vist gjennom tradisjonelle vurderingsformer.
 • Elevene oppgir selv av at de lærte mindre. Dette støttes også av andre elevundersøkelser. Dette kan tolkes som at måten skolen er organisert på i dag, med vekt på å lære i fellesskap, fortsatt er viktig.
 • For KS og fylkeskommunene har denne utredningen vist noen utfordringer den enkelte fylkeskommune kan jobbe videre med, men også temaer som egner seg for felles innsats.

Hovedpunkter fra Rambølls oppsummering

 • Gjennomsnittlig standpunktkarakter for alle fag med mer enn 1000 elever økte med 0,07 karakterpoeng i skoleåret 2019/20 fra foregående år. Økningen på 0,07 karakterpoeng er statistisk signifikant, det vil si at økningen i gjennomsnittlig standpunktkarakter i 2019/20 er større enn den endringen vi har sett tidligere år, og som det er naturlig å forvente fra år til år.
 • Videre viser analysene at økningen skyldes at majoriteten av fag hadde en moderat økning i gjennomsnittlig standpunktkarakter. Av de 135 fagene som er inkludert i analysene, hadde 108 av disse en økning i standpunktkarakter utover egen endringstrend.
 • Den nasjonale økningen i gjennomsnittlig standpunktkarakter kan i hovedsak tilskrives de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Oppsummert antyder funn fra intervjuene som er gjennomført, at det ikke er en enkelt forklaring på hvorfor standpunktkarakterene i snitt var høyere i 2020 enn det vi kunne forvente ut ifra tidligere års karaktergivning. Økt karaktersnitt er nok heller et resultat av flere faktorer som trakk i samme retning:

 • Avlyst skriftlig eksamen førte til mer tid til å gjennomgå pensum
 • Innføring av flere vurderingspunkter slo positivt ut for mange elever
 • Ønske om å «la tvilen komme elevene til gode»
 • Mer ro rundt og for elevene
 • Mulighet for bistand hjemmefra