SRY har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.

 blobid0.jpg

Våre representanter er:

Thomas Volden Åse
Mobil: 476 34 024
E-post: thomas.volden.ase@ks.no

Vara: Jorunn Teien Leegaard
Mobil: 900 70 806 
E-post: jorunn.leegaard@ks.no

--------------------------------------------------------------

John Arve Eide
E-post: john.arve.eide@akershus-fk.no

Vara: Siri Halsan 
E-post: siri.halsan@ks.no

--------------------------------------------------------------

Fakta

Partssamarbeidet er organisert gjennom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ni faglige rådene på sentralt nivå, og gjennom yrkesopplæringsnemndene på fylkesnivå. Dette dokumentet beskriver samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og sentrale myndigheter ved Utdanningsdirektoratet. Samarbeidet betegnes ofte som trepartssamarbeidet. Målet er å styrke samarbeidet, effektivisere saksbehandlingen og øke informasjon og kunnskap om det som skjer innen fagfeltet.

(Retningslinjer for for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet, 2013)