KS og Elevorganisasjonen har fått Oxford Research og KS Konsulent til å kartlegge dagens medvirkningspraksis, og å utforske hva som kan være ny og forbedret praksis fremover.

- Vi skal vurdere de konkrete anbefalingene nærmere, men er enig i rapportens konklusjon om at dette først og fremst vil kreve et samarbeid mellom elevene, lærerne, skoleledere og kommunene. KS ønsker å bidra til en god dialog med alle partene om hvordan vi kan følge opp dette, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS.

Eleven selv har vært hovedaktøren i prosjektet, med lærere, skoleleder og skoleeiere som sentrale aktører rundt eleven. Elevenes stemmer har derfor vært grunnleggende og gjennomgående i arbeidet med å kartlegge mulighetsrommet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, LK20.

Elevenes egne opplevelser, tanker og innspill har hatt stor betydning i kartlegging av god praksis, og som innspill til både gradvis videreutvikling av dagens praksis og radikale løsninger for neste praksis. Som en viktig del av arbeidet har det derfor blitt etablert «Elevenes tenketank». Tenketanken bestod av 18 elever totalt fra barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skoler spredt over hele landet.Åtte av dem deltok på lanseringen av rapporten.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese rapporten om elevmedvirkning

Bidra til å styrke

- KS vil bidra til å styrke elevmedvirkningen i skolen, i tråd med nye læreplaner og gode demokratiske prinsipper. Vi er veldig glade for at vi i samarbeid med Elevorganisasjonen har fått utarbeidet denne rapporten med forslag til hvordan vi kan følge opp dette med konkrete tiltak, sier Kristin Holm Jensen.

Kunnskapsløftet 2020 krever en ny praksis i skolen. Dybdelæring, aktiv medvirkning, medborgerskap og skaperevne skal legge til rette for at elevene utvikler innovasjonskompetanse, slik at de kan finne nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer både lokalt og globalt. Demokrati er definert som en av kjerneverdiene som skal gjennomsyre all aktivitet på skolen.

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning kan beskrives slik: å få mulighet til, erfaring med og forståelse for hva det vil si å påvirke, og ta medansvar, for egne og fellesskapets læringsprosesser og demokratideltakelse. Kort sagt handler det om å få være hovedaktør både i eget liv og i egen læringsutvikling gjennom en aktiv elevrolle i samspill med andre. Dette er i tråd med hvordan elevene i Elevenes tenketank beskriver en aktiv elevrolle, som vist i ordskyen.

Hovedaktøren

Elevene selv er hovedaktøren i prosjektet, med lærere, skoleledere, og skoleeiere som sentrale aktører i omgivelsene rundt eleven. I tillegg til «Elevenes tenketank» er det gjennomført kvalitative intervjuer med elever. Formålet med tenketanken har vært å få innspill på gode eksempler og virkemidler fra dagens praksis, og ideer og nye løsninger til neste praksis. Innspillene fra tenketanken har fungert som en rød tråd gjennom hele prosjektet, både i kartlegging av dagens praksis og i utforsking av neste praksis.

I skoler som arbeider godt med elevmedvirkning  er det  noen gjennomgående grep i skoler og kommuner/fylkeskommuner som kan deles inn i tre kategorier med suksessfaktorer:

  • Forståelse av hva elevmedvirkning er, holdning som viser at elevmedvirkning er viktig og et trygt læringsmiljø som tilrettelegger for medvirkning
  • Strukturelle grep kombinert med en støttende organisasjonskultur som fremmer deling og forplikter alle
  • En gjennomgående innsats for å øke og utvikle kompetanse og innsikt hos elever, lærere, skoleledere og skoleeiere