Praksiskandidat
Praksiskandidater må ha minimum 5 års praksis i faget (60 måneder i 100 % stilling) eller praksis kombinert med relevant teori. Praksisen må være relevant og dekke de viktigste delene av innholdet i læreplanen for Vg3/opplæring i bedrift. Praksis godkjennes av fylkeskommunen før oppmelding til fagprøve.

Praksiskandidater er fritatt for kravet om fellesfag, men må bestå en i en sentralt gitt skriftlig eksamen før de kan melde seg opp til fagprøven. Praksiskandidater har selv ansvar for å skaffe seg nødvendig teori og praksis. All praksis må være dokumentert.

Lærekontrakt
For voksne som ikke har lang praksis i faget, kan veien til fagbrev bli kortere hvis en inngår lærekontrakt med en godkjent lærebedrift. De fleste arbeidssteder innenfor helse -og omsorgssektoren kan bli godkjent. Det er fylkeskommunen som godkjenner både lærebedriften og lærekontrakten. Godkjent lærebedrift vil motta tilskudd for å ha lærling.

Hvor lang læretid du vil få vil variere ut i fra hva du har av teori og praksis når du starter opplæringen. Som lærling stilles det som hovedregel krav om beståtte fellesfag fra Vg1 og Vg2 i tillegg til tverrfaglig eksamen i programfagene. Lærlingene har krav på systematisk opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden.

Realkompetansevurdering
Alle voksne bør få vurdert sin realkompetanse før de starter opplæringen. Realkompetanse er summen av de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den innsikt den enkelte har. Den kan være tilegnet gjennom utdanning, egenlæring, arbeid, familieliv og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv. Dette vurderes ut fra skriftlig dokumentasjon, samtale eller en kombinasjon av begge metoder.  Noen kan få godkjent hele eller deler av Vg1 og Vg2. Realkompetansen dokumenteres på kompetansebevis eller vitnemål fra fylkeskommunen.

Tidsfrister
For ordinær opplæring i videregående skole er søknadsfristen 1. mars. Det kan være andre søknadsfrister for voksenopplæring. Opplæringstilbud kan dessuten settes i gang på forskjellige tider av året. På lenken under finner du en oppdatert liste over tilbydere. Du kan også kontakte opplæringsavdelingen i fylkeskommunen for å høre om tilbud og søknadsfrister der du bor.

Opplæringstilbud for voksne
Fylkeskommunen har ansvar for å gi tilbud om videregående opplæring til voksne som ikke har fullført videregående opplæring. Fylkeskommunen kan samarbeide med studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og lignende om å gi tilbud til voksne søkere. Det finnes i tillegg private tilbydere som arrangerer kurs som dekker teoridelen av Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfag.