Lenkeblokk Icon Veileder i lokal og regional kulturpolitikk

All kultur foregår lokalt. Dermed treffer både lokale, regionale og statlige kulturpolitiske tiltak også lokalt. For å gjøre politikken på alle forvaltningsnivå treffsikker bør derfor ambisjoner, utfordringer, og muligheter deles gjennom tett dialog. Nasjonal kulturpolitikk er summen av lokal, regional og statlig politikk. Landet vårt er også mangfoldig. Vi har ulik demografi, økonomi og geografi. Det å skape et sterkt kulturliv på Træna, i Tana og i Trondheim krever ulik type løsninger på felles nasjonale ambisjoner. Det er først når kulturpolitiske tiltak på alle nivå samspiller at vi virkelig kan nå de store høydene.

En sterk nasjonal kulturpolitikk krever dermed at kommunesektoren har en tydelig uttalt kulturpolitikk. For å skape et politisk engasjement, trenger vi et politisk handlingsrom, og for å ta gode politiske beslutninger, trenger vi et sterkt kunnskapsgrunnlag. Derfor henger KS' interessepolitiske og utviklingsrelaterte arbeid tett sammen. Veilederen vi nå lanserer gir ingen oppskrift på ferdig politikk, men viser til ulike temaer å reflektere rundt når sektorpolitikk skal utvikles ut fra eget verdibaserte ståsted og lokale og regionale rammevilkår.

Lenkeblokk Icon Se lanseringen av veilederen her

Hvorfor trenger vi kulturpolitikk?

Det er kanskje det viktigste spørsmålet å reflektere over. Årsakene er utallige, og kanskje blir kulturpolitikken stadig mer aktuell på vår vei mot fremtidens samfunn.
Bærekraft står sentralt i kommunesektorens utviklingsarbeid. Mange av debattene handler om behovet for mer kunnskap og ressurser, men kanskje kan vi i større grad reflektere over hvordan vi velger vi å bruke det vi allerede har. Kulturfeltets kunnskapsformidling gjennom eksempelvis bibliotek og museer, evner å belyse menneskets tanker og valg i både fortid og nåtid. Kunstens kreative skråblikk berører følelsene våre med en slik styrke at vi i ytterste konsekvens blir mer etiske bevisste og til og med kanskje endrer våre verdimessige holdninger.

Kulturfeltets aktører bærer også med seg kompetanse om det forskningsmiljøene betegner som fremtidens viktigste egenskaper; kreativitet og innovasjon, kommunikasjon og samarbeid, og kritisk tenkning og problemløsing. Pandemien har for øvrig synliggjort viktigheten av spesielt den sosiale dimensjonen ved bærekraften. Det å skape rom for møter mellom mennesker, rom for ytringsfrihet, og rom for mening, er livsviktig.

Hvordan utvikler vi kulturpolitikken lokalt?

God kulturpolitikk legger til rette for en sterk kultursektor fordi kultur i seg selv gir våre liv en verdi, og ser samtidig kultursektorens samfunnsnytte inn i drift og utvikling på tvers av fagfelt. Da er det nyttig å ha kjennskap til temaer veilederen behandler: 

  • Mangfoldet av verdier kultursektoren genererer
  • Hvordan kulturlivets aktører med deres ulike roller spiller hverandre gode i kulturlivets økosystem
  • Nasjonale og internasjonale føringer,
  • Ulike politiske virkemidler,
  • Hva som rammer inn det kulturpolitiske handlingsrommet
  • Konkrete eksempler på kulturpolitiske tiltak.

Dette gir et godt grunnlag for refleksjon rundt egne politiske ambisjoner, på vegne av både sektoren og det samfunnet den er en del av. Som lokal eller regional politiker kan du bidra til at nasjonal kulturpolitikk blir summen av lokal, regional og statlig kulturpolitikk. Gjennom å sitte tett på virkeligheten har du en unik posisjon til å utforme politikk som er treffsikker og som skaper lokale rom hvor kulturlivets kraft kan realiseres.