Mellomlederne føler seg, i alle fall de første årene, mer som lærere enn som ledere, men opplever samtidig ofte at de ikke (lenger) betraktes som en

Sølvi Lillejord

Kraftig økning i antall mellomledere

Skoleledelse har blitt en omfattende og kompleks oppgave, og rektor er ikke lenger alene. Antall mellomledere i skolen har økt kraftig. Lederteamet med rektor og mellomledere blir derfor en svært viktig arena for skolens kvalitetsutvikling. Hvilke oppgaver og utfordringer har de nye mellomlederne? Svaret finner du i rapporten til KSU!

Det er bred enighet i forskningen om at mellomledere er, og lenge har vært, en uutnyttet ressurs i skolen. Forskerne finner at mellomledere ofte mangler, eller har en diffus jobbeskrivelse.

Jobben deres bestemmes først og fremst av rektors behov for avlastning eller skjerming og lærernes behov for praktisk hjelp og støtte. At mellomledere normalt får arbeidsoppgaver delegert ad hoc gjør i tillegg jobben uklar og overbelastet.

Dette betyr at slik jobben er i dag, utvikler den ikke kompetansen til mellomledere godt nok. Konsekvensen er at en stilling som mellomleder dermed ikke forbereder mellomlederne på en rektorstilling. Rapporten drøfter hvordan denne rollen kan videreutvikles.

Last ned mellomlederrapporten (pdf)

Elevene vil tjene på bedre mellomledere

Vi ønsker alle det beste for barna våre. Det gjelder også i klasserommet. En god skole krever motiverte og kompetente lærere, og et godt læringsmiljø. Skoleledere spiller en avgjørende rolle for å oppnå dette. Men hva når mellomlederne opplever en uklar arbeidshverdag, motstridende målsetninger og ad hoc-oppgaver som gjør det vanskelig å jobbe langsiktig? 

Ingen tjener på uklare roller

Ofte havne mellomledere mellom to stoler. De skal både avlaste rektor, som er skolens øverste leder, samtidig som de skal støtte lærerne og bidrar til høyest mulig kvalitet på undervisningen i klasserommet. Det resulterer gjerne i en tåkelagt jobbeskrivelse som først og fremst bestemmes av rektors behov for praktisk hjelp og støtte. Det tjener ingen på, aller minst eleven. 

En uutnyttet ressurs

På oppdrag fra KS har Kunnskapssenter for Utdanning laget en kunnskapsoppsummering av forskningen på mellomledere i skolen. Den viser at det er bred enighet om at mellomledere er en uutnyttet ressurs i skolen. Forskerne finner at mellomledere ofte har uklar jobbeskrivelse og at arbeidsoppgavene gjerne blir delegert ad hoc. Det er vanskelig å arbeide målrettet og planlegge når du ikke vet hva jobben innebærer de neste månedene. 

Kunnskapsoversikten konkluderer med at lederutvikling for mellomledere må ta hensyn til om de fortsatt skal ha ganske trivielle arbeidsoppgaver eller om det skal være pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. 

I front på utviklingsarbeid

KS ønsker at alle skoleledere skal gå foran i utviklingsarbeidet. Da må rammene for dette være til stede. Vi tror og håper at Led Skole kan bidra til å nå målet.