Kommunene har gjort en imponerende innsats med raskt å omstille seg til fjernundervisning
Kristin Holm Jensen

Kort om undersøkelsen

Utvalgsundersøkelse blant skoleiere, skoler, og lærere om ble gjennomført i perioden 14. april til 8. mai. Totalt har over 3100 representanter fra skole- Norge svart på undersøkelsen. 9 fylkeskommuner, 99 kommuner, 631 grunnskoler, 95 videregående skoler, 868 lærere i grunnskolen og 1440 lærere i videregående.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU gjennomført en ekstra skolespørring om hvordan Skole-Norge håndterte situasjonen som oppsto da skolene som følge av koronaepidemien ble stengt 12. mars.
Utdanningsforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet deltok i utarbeidelsen av undersøkelsen. De vanlige skolespørringene har skoleledere og skoleeiere som målgruppe. Denne ekstra spørringen har seks målgrupper: Skoleledere ved grunnskoler og videregående skoler, lærere ved de samme skolene og skoleeiere i kommuner og fylkeskommuner. 

Hovedfunn fra undersøkelsen: 

  • 9 av 10  lærere oppgir at de har fått bedre digital kompetanse
  • Flertallet av lærere oppgir at den digitale infrastrukturen i liten eller ingen grad har vært til hinder å kunne gi ønskelig digital undervisning
  • 85 prosent av kommuner og fylkeskommuner mener de i noen eller stor grad klarer å følge opp opplæringslovens krav til et trygt og godt skolemiljø i en digital skolehverdag 
  • Et klart flertall av skolene har omdisponert ressurser for å bistå lærerne i arbeidet med å følge opp sårbare elever

Lærerne har hatt relativt få problemer med å gjennomføre den digitale undervisningen, men større utfordringer med å følge opp sårbare elever. 

Kilde: UDIR

Undersøkelsen er konsentrert om fire hovedtemaer: pedagogiske og faglige forhold, digitale rammevilkår, organisasjonen og laget rundt eleven og kontakt med hjemmene. Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til digitale rammevilkår og undervisningspraksis i perioden etter 12.mars. Blant annet er det spurt om hvilke type digitale ressurser skolene har brukt til undervisning og for kommunikasjon, nettilgang, om lærere og elever hadde tilgang til digitale enheter hjemme og ansattes tilgang til støtte og veiledning i bruk av digitale verktøy.

Vil påvirke undervisningen videre

Et av hovedfunnene er at de aller fleste lærerne oppgir at de har fått bedre digital kompetanse, og at flertallet av lærerne oppgir at erfaringer fra perioden i noen eller stor grad vil påvirke hvordan man vil drive undervisning når situasjonen er normalisert.

Undersøkelsen viser at det har vært kontakt mellom lærere, skoleledere og skoleeiere. Et flertall av skolene har hatt retningslinjer for å identifisere sårbare elever, samtidig om lærerne oppgir at det har vært utfordrende å følge opp disse elevene. Undersøkelsen omtaler også kontakt med støttetjenestene og omdisponering av ressurser. Et flertall av skolelederne og lærerne oppgir at de har hatt jevnlig kontakt med alle elevene. De fleste skolene har også hatt kontakt med hjemmene.

Ta med erfaringene videre

- Kommunene har gjort en imponerende innsats med raskt å omstille seg til fjernundervisning, sier avdelingsdirektør i Kultur og utdanning, Kristin Holm Jensen. Erfaringene er viktige å ta med seg videre når det skal planlegges for et skoleår der vi må ta høyde for at smittesituasjonen kan endre seg. Det vil derfor være viktig at kommunene og fylkeskommunene har planer og systemer som gjør det enklere å endre på smitteverntiltakene i skolene og SFO dersom smittesituasjonen endrer seg.

Les hele rapporten her:

Lenkeblokk Icon Hjemmeundervisningen under koronastengte skoler