Kvalifiserte lærere er avgjørende for å skape en god skole med muligheter for alle.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Denne enigheten markerte kunnskapsminister Tonje Brenna, KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen og Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i et felles utspill ved skolestart. Lektorlaget, Skolenes landsforbund og Skolelederforbundet støtter også endringen.

Regjeringen varslet i sitt forslag til ny opplæringslov i vår at den ville fortsette dialogen med partene om å tydeliggjøre kompetansekrav til lærere. Stortinget uttrykte også forventninger om det i sin innstilling til opplæringsloven.

– Kvalifiserte lærere er avgjørende for å skape en god skole med muligheter for alle. Vi har et felles mål om å rekruttere flest mulig lærerutdannede lærere til skolen, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

KS er glad for den gode dialogen med kunnskapsministeren og Utdanningsforbundet i denne saken. 

Opplæringsloven

Dagens opplæringslov fastslår at en som skal ansettes fast i lærerstilling må ha «relevant faglig og pedagogisk kompetanse».

Ved å erstatte dagens betegnelse «pedagogisk kompetanse» med «lærerutdanning» i selve opplæringsloven, blir det tydeligere at det er denne kompetansen man primært ønsker i faste stillinger. Dette står i dag i forskriften til loven. 

Forskriften fastslår at «relevant pedagogisk kompetanse» omfatter de åtte ulike lærerutdanningene – eller «tilsvarende pedagogisk kompetanse». For å tydeliggjøre at dette skal være formell kompetanse og ikke bare realkompetanse fra praksis vil regjeringen bruke betegnelsen «tilsvarende pedagogisk utdanning».

Unntak

– Det er helt nødvendig at kommunene fortsatt skal kunne ansette vikarer som ikke fyller kompetansekravene i midlertidige stillinger. Alternativet ville vært at mange elever måtte bli sendt hjem uten noe opplæringstilbud, for eksempel når en lærer ble syk. Det er bra at både Stortinget og statsråden er tydelige på behovet for disse unntakene, sier Helgesen.

Det skal også fortsatt være mulig å ansette lærere i faste stillinger på vilkår om å fullføre lærerutdanning, hvis de trenger noe tid på dette. Mange kommuner støtter og legger til rette for denne muligheten, som styrker rekrutteringen av kvalifiserte lærere.

Regjeringen jobber videre med å konkretisere kompetansekravene, og vil komme tilbake med detaljene i et eget høringsnotat. KS vil vurdere regjeringens konkrete forslag nærmere i høringen.

Rekruttere og beholde lærere

– Det er bekymringsfullt at færre søker seg til lærerutdanningen. Partene må samarbeide om å snu utviklingen, sier Helgesen.

De fleste skoler de fleste steder i landet rekrutterer kvalifiserte lærere. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet og en fersk rapport Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU har gjort for KS. Det er stor geografisk variasjon, og utfordringene er store i Nord-Norge og i utkantstrøk. Det er også mangel på kvalifiserte lærere på noen yrkesfag.

Lenkeblokk Icon Les rapporten fra SØF her

SØFs undersøkelse blant skoler stemmer godt overens med KS’ nye arbeidsgivermonitor, hvor kommunedirektører er spurt.

KS’ hovedstyre har vedtatt en plan med 15 konkrete tiltak for å bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere til skolen.

– Blant annet må vi bygge et sterkere lag rundt barn og unge, og finne en god oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper. Det er viktig at lærere får tid til å være lærere, mens andre yrkesgrupper må ivareta andre behov, som for eksempel psykisk helsehjelp og barnevern, sier Helgesen.