Lærerspesialistordning består av en funksjon som lærerspesialist og en lærerspesialistutdanning.

For neste skoleår har Utdanningsdirektoratet godkjent 1.405 lærere til lærerspesialistfunksjon og 237 lærere får tilbud om videreutdanning som lærerspesialist.

Når det gjelder lærerspesialistfunksjonen, er undervisning av elevene det viktigste elementet. Eksempler på andre relevante oppgaver kan være:

 • ta initiativ til å gjennomføre faglig skolebasert vurdering
 • ta initiativ til å gjennomføre arbeidsplassbasert kompetanseheving og kollegaveiledning
 • ta initiativ til og lede faglige prosjekter
 • bidra til utviklingsarbeid knyttet til tidlig innsats, andrespråkspedagogikk eller pedagogisk bruk av IKT.

For neste skoleår kan man være lærerspesialist i et av følgende fag eller fagområder:

 • Realfag
 • Norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring (inkludert tegnspråk, samisk og norsk for samiske elever)
 • Praktiske og estetiske fag
 • Begynneropplæring på 1.–4. trinn
 • Yrkesfag
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Opplæring av minoritetsspråklige elever
 • Engelsk og/eller 2. fremmedspråk
 • Veiledning
 • Spesialpedagogikk
 • Lærerutdanningsspesialist

Ordningen med lærerspesialister er fortsatt i pilotfasen. Regjeringen har som målsetting at det skal være 3000 lærerspesialister i skolene skoleåret 2022-2023. I stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, varsler regjeringen av den vil innføre en plikt for kommunene til å sørge for at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i begynneropplæring på 1.–4. trinn innen 2025. Dette innebærer at alle kommuner skal kunne stille en lærerspesialist til disposisjon for sine skoler, og at små kommuner kan samarbeide om denne funksjonen. Ifølge regjeringen vil et krav pål kommunenivå bidra til god kompetanse i begynneropplæring i alle skoler samtidig som kravet tar hensyn til ulikheter mellom kommunene.

For neste skoleår er det godkjent 272 lærerspesialistfunksjoner i begynneropplæring, realfag og norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, alt på 1.-4 årstrinn. I tillegg er det godkjent 115 funksjoner for 1.-4 årstrinn, knyttet til praktiske og estetiske fag, profesjonsfaglig digital kompetanse, minoritetsspråklige elever, veiledning, spesialpedagogikk og lærerutdanning.

Det er kommuner og fylkeskommuner som søker om å få være med i ordningen med lærerspesialister. Mer informasjon om lærerspesialistordningen finner du her.

På Utdanningsdirektoratets blogg deler Marnardal (nå Lindesnes), Eidskog og Trondheim kommuner og Finnmark (nå Troms og Finnmark) fylkeskommune sine erfaringer og gode råd