Bemanningssituasjonen er presset i barnehager og skoler mange steder i landet. Ansatte er syke selv, de har sykdom i familien eller er i karantene.  

Redusert bemanning gjør det vanskelig for kommunene å ivareta smittevernfaglig forsvarlig drift og samtidig gi et tilfredsstillende pedagogisk tilbud.

Les hele brevet her:

Lenkeblokk Icon Brev til Utdanningsdirektoratet

Tilpasse tilbudet 

KS ber om større fleksibilitet for barnehage- og skoleeier til å tilpasse åpningstider, antall barn til stede samtidig og bruk av digital undervisning. Dagens regelverk åpner for at kommunene kan tilpasse driften av smitteverngrunner isolert.  

KS mener disse beslutningene bør kunne baseres på en helthetsvurdering, som inkluderer pedagogiske vurderinger og personalmessige begrensninger. 

KS ber konkret om at: 

  • trafikklysmodellen på gult nivå i skolen endres til å inkludere «delvis digital undervisning» som en mulighet for 5-7. trinn og oppover.  
  • Aktuelt regelverk og tolkninger av det endres slik at skole- og barnehageeiere kan redusere åpningstidene eller antall barn som er til stede samtidig, dersom bemanningssituasjonen gjør at kommunene ikke klarer å oppfylle ansvaret de har etter opplæringsloven, barnehageloven og arbeidsmiljøloven. 

KS mener at regelverket må bidra til at kommunene kan finne de beste lokale løsningene for å ivareta sitt ansvar for å tilby gode tjenester.