Mange nyutdannede lærere opplever overgangen fra å være student til å være ansatt med et stort ansvar for barn og unges barnehage- og skolehverdag som utfordrende. De skal håndtere krevende oppgaver i klasserommet, i barnehageavdelingen og i samarbeidet med foreldre og andre.  

Veiledning er en god investering

Det er et arbeidsgiveransvar å legge til rette for at nyansatte nyutdannede får en god overgang fra utdanning til yrkesliv. Oppfølging fra veiledere med formell veilederkompetanse kan bidra til dette og vi anbefaler derfor å benytte ansatte med en slik kompetanse, der det er mulig.

Mange kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler jobber godt og systematisk for at nyutdannede skal få en god overgang fra utdanning til yrket. Dette er et viktig bidrag til at nyutdannede forblir i yrket over tid, viser evalueringer. En god og systematisk introduksjon til yrkeslivet kan være en god investering for å beholde god kompetanse i barnehager og skoler. De nyutdannede kan også med sin ferske kunnskap være en god ressurs i utvikling av fag- og profesjonsfellesskapet i barnehager og skoler.

Avtale om veiledning av nyutdannede

KS har sammen med blant annet Kunnskapsdepartementet, lærerorganisasjonene og Universitets- og høyskolerådet underskrevet på prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Etter at dokumentet ble undertegnet, er det stadig flere barnehager og skoler som tilbyr veiledning og andre tiltak til nyutdannede. Sluttrapporten fra Rambøll om evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere fra 2021 bekrefter dette. Den viser også til at tilskuddsordningen som er etablert for grunnskole bidrar til å gjøre det enklere å gjennomføre systematisk veiledning.

På denne nettsiden viser Utdanningsdirektoratet hvordan systematisk veiledning kan gjennomføres.

Selv om stadig flere nyutdannede får veiledning, er det et potensiale for å øke andelen. Målet bør være at alle nyutdannede får en systematisk introduksjon til lærerjobben den første tiden de er ansatt i barnehager og skoler.

Rambølls evaluering viser blant annet at nyutdannede lærere som har fått veiledning er mer positive til sitt første år som lærer enn lærere som ikke har fått veiledning. De som har fått veiledning har også større tro på at de fremdeles jobber som lærer om fem år. Dette er derfor et viktig virkemiddel for å rekruttere, beholde og utvikle lærere i barnehage og skole.

Tilskuddsordningen bør utvides

Som nevnt er det etablert en tilskuddsordning for veiledning av nyutdannede lærere i grunnskolen, men ikke for lærere i barnehage og videregående opplæring. KS mener tilskuddsordningen bør gjelde for lærere i hele utdanningsløpet for å bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan organisere gode introduksjonsordninger for alle sine nyutdannede lærere. Rambølls evaluering av tilskuddsordningen for grunnskolen fra 2022 viser blant annet at ordningen for grunnskole oppleves som fleksibel og bidrar til å forankre og strukturere veiledningen.