22. – 25. oktober 2017 ble det sjette møtet i den uformelle arbeidsgruppa som gir innspill til arbeidet, gjennomført i Paris. På dette møtet ble prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040» presentert. Dette prosjektet er en lokal fortelling om hvordan Nordmøre har skapt felles framtidsbilder for barn og unge ved å engasjere ulike aktører, både barn og unge, lærere, lokalpolitikere og næringslivsledere. Dette er en lokal variant av KS ABSOLUTT- program. 

Medborgerskap, fellesskap og hele mennesket
Education 2030 er i ferd med å bli en global bevegelse, som deler en felles oppfatning om at endring er nødvendig.

Morgendagens utdanning må ta sikte på:

  • Et bredere mål; for medborgerskap
  • Fellesskap, forsterke den sosiale siden ved det å være menneske
  • Å ta initiativ til endring på en ansvarlig og meningsfull måte
  • Se hele mennesket! Dannelse som også inkluderer å vektlegge sosiale, emosjonelle sider av kompetansen, ikke bare den kognitive.

Charles Leadbeater har levert en artikkel til prosjektet Education 2030 som beskriver hvilket potensial som ligger i å satse på elevene som endringsagenter. Leadbeater er en av foredragsholderne på Skoletinget 10. - 11. januar 2018. 

Mye på gang i Norge 
Endringen er i gang i Norge. Læreplanverket fornyes, og hele Skole-Norge er invitert til å komme med innspill. Gruppene som utvikler fagenes kjerneelement har levert sitt andreutkast. Disse ligger nå ute med mulighet for å gi innspillinnen 10. november.  

Utdanningsdirektoratet vil også arrangere ulike workshops i løpet av fagfornyingsprosessen. Her vil lærere, ledere og kommuner bli invitert til å delta. KS vil oppfordre kommuner og fylkeskommuner til å benytte anledningen til å delta og gi innspill til det viktige arbeidet med å definere morgendagens utdanning.

Skal utdanningen løse framtidas utfordringer, må vi satse på den aktive, kritiske og kreative eleven som sammen med andre tar ansvar.  Dette får betydning for hvordan vi bygger det nye læreplanverket, men like mye vil det få betydning for lærernes praksis, for ledernes prioriteringer og for kommunenes aktive utøvelse av sitt ansvar for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.