Internkontroll

Kommunelovens kapittel 25 har bestemmelser om internkontroll i kommunen og fylkeskommunen. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen er det foretatt en gjennomgang av interkontrollbestemmelser i sektorlovene, herunder Opplæringsloven. Endringene som er vedtatt i Opplæringsloven berører først og fremst tidligere § 13-10. Den delen av paragrafen som omhandlet internkontroll er tatt ut fordi det dekkes av bestemmelsen i kommuneloven. Delen som om omhandler kvalitetsutvikling er flyttet til ny § 13-3e Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling. Tidligere bestemmelse i forskrift til opplæringsloven § 2-1 om skolebasert vurdering er flyttet til den nye § 13-3e.

Ny § 13-3e:

Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling

Kommunen og fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av kommunestyret og fylkestinget.

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at skolane jamleg vurderer i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane skal involverast i denne vurderinga.

§ 13-10 omhandler nå bare ansvarsomfanget til kommunen og fylkeskommunen.

I tillegg er det gjort endringer i kapittel 9A Elevane sitt skolemiljø. § 9A-3 om nulltoleranse og systematisk arbeid er endret fordi kravet om systematisk arbeid nå dekkes av internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Endret opplæringslov har krav om forebyggende arbeid.

§ 9 A-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

Tilsvarende er gjort i § 10-8 Kompetanseutvikling der kravet om system for nødvendig kompetanseutvikling nå ivaretas av internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Kravet i opplæringsloven er at «Skoleeigaren skal sørgje for at lærarar, rektorar og andre tilsette i skolen får høve til å utvikle seg fagleg og pedagogisk så dei kan vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.»

Plikt for fylkeskommunene til å tilby karriererettledning for innbyggerne

Opplæringsloven har fått en ny § 13-3f om karriererettleiing:

Fylkeskommunen skal ha eit tilbod om gratis karriererettleiing for alle som er busette der. Fylkeskommunen skal samarbeide med Arbeids- og velferdsetaten om tilbodet.

Departementet kan gi forskrift om innhaldet i og organiseringa og omfanget av tilbodet om karriererettleiing.


Se også artikkelen Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar
Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, med tydeliggjøring av kommunedirektørens ansvar. Men fortvil ikke – KS har laget en veileder med det du trenger å vite.