Barneombudet arrangerte nylig det andre høynivåmøte om trygg digital oppvekst der også KS deltok.  Møtet var en oppfølging av høynivåmøtet i februar 2020. I 2020 forpliktet KS seg til følgende:

  1. sette barn og unges digitale hverdag på dagsorden i aktuelle nettverk, på møteplasser og utviklingsarenaer for kommunesektoren og i samarbeidet mellom stat og kommune  
  2. være en interessepolitisk pådriver for helhetlige tjenester for barn og unge og bidra til at trygg digital hverdag settes på dagsorden i grunn-, etter- og videreutdanninger  
  3. sette trygg digital hverdag på dagsorden på arenaer der vi arbeider for at barn og unge skal være en ressurs i lokalt utviklingsarbeid 

- KS har i den senere tiden bidratt sterkt i arbeidet med å sette barn og unges digitale hverdag på dagsordenen både nasjonalt og lokalt. Å gjøre dette arbeidet nå er spesielt viktig med tanke på den raske digitaliseringen av skolesektoren, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. – Dette arbeidet er en pågående prosess som vi må se i sammenheng med andre tjenester for barn og unge.

I oppfølgingen av forpliktelsene har KS har iverksatt og tatt initiativ til flere aktiviteter som blant annet:

  • Satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden, og tatt initiativ til en større satsing og samordning på dette området gjennom KS’ forprosjektet SkoleSec. Vi har løftet frem behovet for mer samordnet og styrket innsats rundt personvern og informasjonssikkerhet i skolesektoren på de arenaer det har vært mulig og naturlig. KS og kommunesektoren har blant annet fått gjennomslag for at personvern og informasjonssikkerhet måtte være et satsingsområde i KDs handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen. Dette har igjen medført økt innsats for personvern både i Utdanningsdirektoratet og i kommuner og fylkeskommuner det siste året.
  • Tatt en forsterket rolle og økt vår innsats for samordning av kommunesektorens digitaliseringsarbeid – ikke minst arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Vi har også vært pådriver for utvikling av gode sammenhengende tjenester for barn og unge. Her har styrking av barns rettigheter knyttet til medvirkning og informasjon, og også personvern og informasjonssikkerhet, vært viktige mål. For eksempel er dette sentralt i arbeidet med nye tjenester for barnevernet, innspill til videreutviklingen av Feide og FOU-prosjekt til KS om læringsanalyse i skolen. 
  • KS har bevisst invitert og fremhevet barn og unges stemme i flere nasjonale møtearenaer, som forum for læremidler, eKommune og Arendalsuka, hvor trygg digital oppvekst har vært tema. Videre jobber vi for at kommuner og fylkeskommuner prioriterer god elevmedvirkning i arbeidet med å sikre de digitale læringsmiljøene og bruke ungdommenes egne erfaringer som utgangspunkt i utviklingen av digital dømmekraft.

- KS vil også bruke det nye utvalget som er nedsatt for å se på videre og etterutdanning slik at tryggere digital hverdag forankres i alle ledd i oppvekstsektor. KS vil også benytte andre arenaer og fora for å lykkes i fortsettelsen av dette arbeid, sier Bjørn Arild Gram.

Bjørn Arild Gram på Barneombudets høynivåmøte om trygg digital oppvekst. Foto: KS

Les også artikkel hos Barneombudet.no: Høynivåmøte med 5 krav til veien mot en tryggere digital oppvekst