Ungdom kan ha behov for at barneverntjenesten og NAV-kontoret kan henvise til andre tjenester, og samarbeide med flere tjenester for å få til gode ordninger for ungdommene. Her kan oppfølgings­tjenesten, rus- og psykiatritjeneste, hjemmetjeneste, boligkontoret osv. være aktuelle.

Med konkret utgangspunkt i det behovet som skal ivaretas, enten det er for en enkelt ungdom eller det er for en gruppe ungdommer, kan det å utvide kretsen av tjenester og personer i kommunen gjøre stor forskjell for tilbudet ungdommene kan få.

Frivillig sektor i kommunen kan representere et viktig supplement til det kommunen selv kan gi av oppfølging, tid og oppmerksomhet. Ungdommenes behov for oppfølging og tiltak kan i noen tilfeller omfatte støtte til å ta del i fritidsaktiviteter, tros- og livssynsfellesskap og liknende.

MANGLER LENKE TIL HVERDAGSLIV

Spørsmål til praksis

  • Hvordan samarbeider vi med andre deler av kommunens hjelpeapparat når vi skal utvikle tjenester for ungdom? Har det vært eksempler på at det har fungert godt? Hva var det som gjorde at det lykkes?

Spørsmål til refleksjon

  • Hvilke andre tjenester og organisasjoner kan det være aktuelt å samarbeide med?
  • Hva hemmer og fremmer mulighetene for samarbeid med de frivillige organisasjonene i kommunen i arbeidet vårt for ungdommene?
  • Hvordan kan ungdommene være involvert i arbeidet med oppfølgingen av den enkelte?