Ungdommer forteller at avslutningen av ettervernet kan komme overraskende på dem, eller at de ikke følte seg klar for å avslutte når ettervernet ble avsluttet. Barn og unge under omsorg har som oftest opplevd brudd og manglende kontinuitet i omsorgssituasjonen sin. Dette er erfaringer som kan gi en manglende opplevelse av tilhørighet. Avslutningen av barnevernets tiltak kan oppleves som en ny separasjon med tap og forlatthet. I denne perioden kan ungdommene ha et særlig behov for at den følelsesmessige siden av en avslutning ivaretas på en god måte (Dima & Skehill, 2011; Fransson 2009; Ward, 2011).

Dersom barnevernstiltak ikke skal opprettholdes, må barneverntjenesten i god tid i samråd med ungdommen undersøke om det er behov for tiltak eller tjenester som ligger under andre lover. I disse tilfellene må barneverntjenesten informere de øvrige tjenestene om ungdommens behov. Se også regjeringens rundskriv om ettervern.

Spørsmål til praksis

  • Hvordan arbeider vi med å forberede avslutningen av ettervernet/barnevernets tiltak?
  • Fatter vi vedtak med begrunnelse når ettervern avsluttes før ungdommen fyller 23 år?
  • Blir ungdommene overført til andre tjenester dersom det er behov for det?

Spørsmål til refleksjon

  • Hva kjennetegner en god avslutningsprosess når ungdom skal ut av ettervern?