- Et helhetlig kommunalt ansvar for barnevernet vil bety at kommunene kan tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold, dra nytte av lokale ressurser og gi kommunene økt valgfrihet, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitisk i KS.

Regjeringen sender nå forslag til en kvalitets- og strukturreform i barnevernet ut på høring. Kommunene får mer ansvar og myndighet. Forslaget er i tråd med KS’ innspill om at kommunene har gode forutsetninger for å drive barnevern med samarbeid på tvers av sektorer, med lokalkunnskap og nærhet til barn og deres familier.

KS legger vekt på at overføring av oppgaver fra stat til kommune må gjøres gradvis. Det forutsetter både oppbygging av kompetanse og overføring av ressurser.

- Dette kan ikke skje over natten.  Kommuner er ulike.  Mange vil trenge tid til å bygge opp kompetanse som kan håndtere de nye oppgavene, enten i egen kommune eller i samarbeid med andre kommuner. Samarbeid mellom kommuner vil være nødvendig for å få til et godt barnevern, selv etter en kommunereform, sier Helge Eide.

For å få til en god prosess, må det være et nært samarbeid mellom staten, KS og kommunene slik at det blir tatt hensyn til kommunenes ulike forutsetninger.  KS regner med at kommunene vil være aktive bidragsytere i denne prosessen.