Avsnittet Tilskudd til private barnehager i streik er oppdatert 07.11.22

Det er streik i enkelte private barnehager tilknyttet PBL fra mandag 17. oktober, og det er varslet opptrapping fra torsdag 20. oktober. Dette medfører både stengte barnehager og barnehager med redusert tilbud. En slik situasjon vil berøre noen av kommunens ansvarsområder som barnehagemyndighet.

Kommunen har ansvar for å innfri retten til barnehageplass etter lov om barnehager § 16, men kan ikke tilby alternative barnehageplasser i en periode der private barnehager er i streik.

Spesialpedagogisk hjelp – lov om barnehager § 31

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har en individuell rett til å få denne hjelpen og den er ikke knyttet til om barnet har barnehageplass. Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle retten og den spesialpedagogiske hjelpen er ikke en del av det ordinære barnehagetilbudet. Dette arbeidet er derfor i utgangspunktet ikke streikerammet, men kan bli det dersom kommunen kjøper tjenesten av den private barnehagen. Kommunen bør forsøke å opprettholde et tilbud i størst mulig grad av hensyn til barna, dersom det praktisk er mulig og foreldrene ønsker det.

I de tilfellene der den spesialpedagogiske hjelpen utføres av  kommunens egne ansatte, men i en privat barnehage, kan kommunen organisere tilbudet om spesialpedagogisk hjelp på annet sted enn i den private barnehagen dersom denne er stengt. Dette må da avklares med foreldrene. Dersom barnehagen er delvis åpen, utføres den spesialpedagogiske hjelpen som planlagt i den private barnehagen. Kommunen kan ved behov omdisponere egne ansatte til annet arbeid innenfor rammene av inngått arbeidsavtale.

I de tilfeller der kommunen betaler for at ansatte i den private barnehage utfører den spesialpedagogiske hjelpen, og den ansatte blir tatt ut i streik, bør kommunen være varsom med å bruke egne ansatte for å erstatte den streikende ansatte i den private barnehagen. Kommunen bør i slike tilfeller først og fremst anmode barnehageeier å søke dispensasjon for ansatte som arbeider med særlig sårbare barn.

Dersom den som utfører spesialpedagogisk hjelp har sin hovedstilling i den private barnehagen, men har arbeidsavtale med kommunen i den delen av stillingen som omfatter den spesialpedagogiske hjelpen, skal denne utføre sitt arbeid på ordinær måte i denne delen av stillingen. Kommunen disponerer arbeidstaker i den avtalte stillingsstørrelsen og den ansatte vil ikke være omfattet av et eventuelt streikeuttak i den stillingen hen har i kommunen.

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne – lov om barnehager § 37

På samme måte som for spesialpedagogisk hjelp, kan kommunen både organisere tilretteleggingstiltak ved bruk av egne ansatte eller som tilskudd til at den private barnehagen selv organiserer tilbudet. Dette er ikke en individuell rett barn har, og midlene skal dekke tilretteleggingsbehov for at barn skal kunne ta del i et ordinært barnehagetilbud. Dersom barnehagen er stengt og barnet ikke mottar et tilbud i barnehagen, vil det heller ikke være noen forpliktelser til å tilby denne tjenesten til barnet.

KS mener likevel at ansatte i kommunen som er ansatt for å arbeide med tilretteleggingstiltak etter § 37 kan utføre dette ovenfor de barna/den barnegruppa de normalt arbeider med i den private barnehagen. Dette forutsetter at barnehagen er gjort tilgjengelig og at det kan gis et forsvarlig tilbud. Disse ansatte kan ikke erstatte ansatte som er i streik og må kun utføre oppgaver de normalt ville gjort.

Tilskudd til private barnehager i streik

Avsnittet er oppdatert 07.11.22
Det er ikke omtalt i barnehageloven med forskrifter om kommunen er forpliktet til å utbetale fullt tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de er finansiert for å gi til barn og familier. Kunnskapsdepartementet har i mediene presisert regelverket slik at det er opp til kommunen å vurdere hvorvidt en privat barnehage som er midlertidig stengt på grunn av streik skal motta tilskudd.

Kunnskapsdepartementet viser ikke til hvilken hjemmel kommunen har for å avkorte tilskudd til private barnehager i streik eller hvilke vurderinger kommunen skal gjøre. Dette har bidratt til usikkerhet i kommunene. KS har derfor bedt Kunnskapsdepartementet avklare kommunens handlingsrom i gjeldende regelverk, og er i dialog med departementet om en slik avklaring.

Ansvaret for det økonomiske tilsynet med private barnehager ble overført fra kommunene til Utdanningsdirektoratet 1.1.2022. Derfor er det direktoratets nasjonale tilsyn som må kontrollere om private barnehageeiere benytter offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med lovverket.

KS mener generelt at kommunenes mulighet til helhetlig lokalpolitisk styring av barnehagetilbudet bør styrkes.

Foreldrebetaling

Kommunen kan få spørsmål som dreier seg om foreldrebetaling når barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet. Når barnehagehagetilbudet ikke er tilgjengelig for barna, kan det heller ikke kreves inn foreldrebetaling for denne perioden. Det er ellers opp til den enkelte eier hvordan de vil håndtere dette ved et redusert tilbud.

Private barnehager som ikke krever inn foreldrebetaling på grunn av streik, vil heller ikke ha krav på å få dekket tapte inntekter på grunn av søskenmoderasjon eller andre former for redusert foreldrebetaling i denne perioden. Kommunen kan derfor vurdere å korrigere refusjoner til private barnehager for tapt inntekt som følge av reduksjon i foreldrebetaling den aktuelle perioden.

Tilsyn

Kommunen må på vanlig måte vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter i barnehager som er rammet av streik, og som opprettholder et barnehagetilbud til deler av barnegruppa.